Temizlik İşleri Müdürlüğü

Anasayfa / Kurumsal / Temizlik İşleri Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir belediyesi Kanunu ve 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili diğer Mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;

Belediye Başkanı: Arsuz Belediye Başkanını,

Belediye: Arsuz Belediyesini,

Müdürlük: Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

İfade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Müdürlüğün çalışmalarında;

 1. a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
 2. b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 3. c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

 1. d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 2. e)  Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 3. f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluklar

Müdürlüğün yapısı

MADDE 6-  (1)Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış servislerden oluşur. Servisler Müdürlüğün görev alanına giren temizlik ve ruhsat denetim servislerini içerecek şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir.

(2)Müdürlükte kurulacak servisler ve görevlerin servisler arasındaki dağılımı müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak servis görevlilerine bildirilir.

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1)Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren temizlik ve ruhsat ve denetim işlerine ilişkin işleri bu Yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeler ile ihtiyaçlara uygun olarak yerine getirir. Bu kapsamda Müdürlük;

 1. a) Belediyenin Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak birim bütçesinin ve faaliyet raporlarının hazırlanmasından,
 2. b) İlçede temizlik ve ruhsat denetimi konularında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve veri tabanı oluşturmaktan,
 3. c)Belediye sınırlan içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için çöp toplama işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesinden,

ç) Pazaryerlerinin süpürülmesi, temizlenmesi, yıkanmasından,

 1. d) Kâğıt, cam, metal ve plastik çöplerinin toplanmasından ve değerlendirilmesinden, katı atık ve tıbbi atıkların toplanmasından,
 2. e) Doğal güzelliklerin korunmasına katkıda bulunmaktan,
 3. f) Çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaları takip etmekten,
 4. g) Tüm mahallelerdeki meydan, cadde ve sokakların semt pazarlarının süpürülmesi, temizlenmesi ve bu alanlar ile okulların, hastanelerin, camilerin ve iş yerlerinin çöplerinin toplanması, çöp alım yerlerinin temizliği ile bu çöplerin gösterilen çöp imha sahasına taşınması ve ana caddelerdeki bordur taşlarının boyanmasından, gerekli görülen yerlerin yıkanmasından ve yaz aylarında tozlanmaya karşı ıslatılmasından,
 5. h) Hava, ses ve çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmaktan,

ı) Halkın çevreye duyarlı davranmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapmaktan,

 1. i) İlçe sınırları içerisindeki araçların egzos ölçümlerini yaparak çevreye zarar vermelerini önlemekten, halkın sağlık ve huzurunu sağlamak için, çevre ve çevre kaynaklarını korumak; hava, su ve toprak kirliliğini kontrol etmek, ölçmek, izlemek ve gerekli yatırımları uygulamaktan,
 2. j) Çevre bilincini geliştirici çalışmalar yapmaktan, tabela, reklâm panosu ve afişlerle ilgili taleplerin değerlendirilmesi mevcutların kontrolü ve yasal işlemlerin yürütülmesini sağlamaktan,
 3. k) Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemekten,
 4. l) Geri dönüşümü sağlanabilecek malzemeler hakkında araştırma yapmak, uygulamaya geçirmek için ilgili idarelerle koordineli çalışmaktan,
 5. m) Deniz yüzeyi ve sahil kenarında oluşan atık çöpleri temizleme çalışmalarının yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamaktan,
 6. n) Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen çöp araçları tarafından toplanamayan koltuk, kanepe, karyola, dolap, buzdolabı vb. eski ev eşyalarının toplanması ve kullanılabilir durumda olanların ihtiyaç sahiplerine verilmesi işlemlerinin yapılmasından,
 7. o) İnşaat atıklarının toplanmasını sağlamaktan,

ö) Kurban bayramından sonra Kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılmasını sağlamaktan,

 1. p) Belediye sınırlan içerisindeki mezarlıkların temizliğinin yapılmasını sağlamaktan,
 2. r)Hastaneler, sağlık ocağı, dispanser, poliklinik, eczane, gibi yerlerin tıbbi atıklarını toplamaktan,
 3. s) İlçede temizlik işlerine ilişkin olarak gelen şikayetleri almak, sonuçlandırmak ve ilgilileri bilgilendirmekten,
 4. t) Atık bertaraf ücretleri ile ilgili maliyet analizleri yapmak/ yaptırmak ve atık ücret tarifeleri ile ilgili belediye meclisine teklifte bulunmaktan,
 5. u)Temizlik işlerinin yaptırılmasına ilişkin ihale dosyalarının hazırlanması, ihale iş ve

işlemlerinin takip edilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun yapıldığının kontrol ve takip edilmesi, işin sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılmasını sağlamaktan,

ü) Geri dönüşüm kapsamında çalışma ve araştırmalar yapmaktan,

 1. v) Çöp toplama programının hazırlanması ve halka duyurulmasından,
 2. y)Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktan,

Sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Temizlik İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan yardımcısına karşı sorumlu olup;

 1. a) Bu yönetmelikte açıklanan Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev alanına giren tüm hizmetlerin ilgili mevzuata uygun, etkili, verimli ve ekonomik yürütülmesini sağlamak,
 2. b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili, mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
 3. c) Müdürlük görev kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

ç) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

 1. d) İlgili yönetmeliğe uygun olarak müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve taşınır işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
 2. e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 3. f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşü hazırlamak,
 4. g) Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlatmak; harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ğ) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

 1. h) Çalışma alanına giren ve başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yapmak,

ı) İşlemler esnasında çıkabilecek çeşitli sorunlar hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş talebinde bulunmak ve bu görüş doğrultusunda teknik düzenlemeyi oluşturmak,

 1. i) İş ve işlemlerin verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için ilgili mevzuata göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeteri kadar istihdam edilmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

Alt birim sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9– (1) Büroların işleyişinde yardımcı olmak, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve birimlerin denetiminde Temizlik İşleri Müdürüne yardımcı olmak üzere yeteri kadar Temizlik İşleri Müdürü alt birim sorumlularını görevlendirilir. Alt birim sorumluları görev ve yetkilerini sürdürürken müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Alt birim sorumlusu;

 1. a) Kendisine bağlanan alt birimlerin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
 2. b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak,
 3. c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle,

Sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili genel hükümlere göre işlemler yürütülür.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 11- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütler Müdür ve/veya üst yönetici tarafından giderilir.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

S.NO. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1  

ÇÖP TOPLAMA İŞİ

 

1-Belge istenmiyor.Telefon veya sözlü talepleri yeterli Hergün

 

2  

YABANİ OT TEMİZLİĞİ

 

1-Dilekçe,telefon veya Şifai bildirim

2- Adres Bilgileri

 

Rutin denetim sürekli olarak yapılır ayrıca şikayetlerde 1hafta
3 AĞAÇ BUDAMA 1-Dilekçe,telefon veya Şifai bildirim

2- Adres Bilgileri

Rutin denetim sürekli olarak yapılır ayrıca şikayetlerde 1hafta
4 MOLOZ ÇALI ÇIRPI TEMİZLİĞİ 1-Dilekçe,telefon veya Şifai bidirim

2- Adres Bilgileri

Rutin denetim sürekli olarak yapılır ayrıca şikayetlerde 4 Gün
5 KATI ATIKLARIN ALINMASI 1-Dilekçe,telefon veya Şifai bildirim

2- Adres Bilgileri

Rutin denetim sürekli olarak yapılır ayrıca şikayetlerde 4 Gün

 

6 KENT TEMİZLİĞİ 1-Dilekçe,telefon veya Şifai bildirim

2- Adres Bilgileri

Rutin denetim sürekli olarak yapılır ayrıca şikayetlerde 1 iş günü
7 KONTEYNER İLE İLGİLİ TALEPLER 1-Dilekçe,telefon veyaŞifai bildirim

2- Adres Bilgileri

1 Hafta
8 MEYDAN

CADDE VEYA SOKAK TEMİZLİĞİ TALEBİ

1-Dilekçe,telefon veya şifai bildirim

2-Adres bilgileri

2 Gün
9              PAZAR YERLERİNİN TEMİZLİĞİ VE YIKANMASI  

 

1-Belge istenmiyor.Telefon veya sözlü talepleri yeterli

 

1 Gün
10 TEMİZLİK PERSONELİ ŞİKAYETLERİ 1-Yazılı, Çağrı Merkezi veya Şifai Başvuru 1 Gün
11 PARK VE YEŞİL ALANLARIN BAKIMI 1-Dilekçe,telefon veya şifai bildirim

2-Adres bilgileri

7 Gün
12 MEVSİMLİK ÇİÇEK VE AĞAÇ DİKİMİ 1-Dilekçe ve Adres Bildirimi 1 Ay
 

13

 

OYUN GURUBU VE SPOR ALETLERİ

 

 

1-Dilekçe,telefon veya şifai bildirim

2-Adres bilgileri

 

1 Ay

 

14

DİLEKÇE 1-Dilekçe 15 Gün

Kurumsal