Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Anasayfa / Kurumsal / Strateji Geliştirme Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve İlkeler

 Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Strateji Geliştirme Müdürlüğünü kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;

Belediye Başkan Yardımcısı: Arsuz Belediye Başkan Yardımcısını,

Belediye Başkanı: Arsuz Belediye Başkanını,

Belediye: Arsuz Belediyesini,

Encümen: Arsuz Belediye Encümenini,

Görüş Yazısı: Ön malî kontrol sonucunda malî karar ve işlemlerin uygun bulunup bulunmadığı yönünde verilen yazılı görüşü veya dayanak belge üzerine yazılan şerhi,

Harcama Birimi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan  birimi,

Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisini,

İç Kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü,

İdare: Arsuz Belediye Başkanlığı,

Kurum: Arsuz Belediyesi,

Malî Yıl: Takvim yılını,

Meclis: Arsuz Belediye Meclisini,

Müdür: Strateji Geliştirme Müdürünü,

Müdürlük: Strateji Geliştirme Müdürlüğünü,

Ön Malî Kontrol:İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü,

Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke  ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini,bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,

Üst Yönetici: Arsuz Belediye Başkanını ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Müdürlüğün çalışmalarında;

 1. a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
 2. b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 3. c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

 1. d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 2. e)  Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 3. f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.

 İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün yapısı

MADDE 6-  (1)Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış servislerden oluşur. Servisler Müdürlüğün görev alanına giren stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, iç kontrol ve Ar-Ge servislerini içerecek şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir.

(2)Müdürlükte kurulacak servisler ve görevlerin servisler arasındaki dağılımı müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak servis görevlilerine bildirilir.

Müdürlüğün yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Müdürlük;

 1. a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 2. b) Belediyenin vizyon, misyon ve temel ilkelerinin içselleştirilmesi ve uygulanması çalışmalarını yürütmek,
 3. c) Stratejik plan, performans programı, iç kontrol ile yatırım programının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevini yürütmek.

ç) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Üst yöneticiye gerekli raporları sunmak,

 1. d)  Belediye hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,
 2. e) Belediyenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak,
 3. f) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 4. g) Belediyenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

ğ) Belediyenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, belediyenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,

 1. h) Belediyenin stratejik plan ve performans programı hazırlanmasının koordine ve konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

ı) Belediye faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 1. i) Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek,
 2. j) Malî mevzuatla ilgili üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 3. k)  İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. Belediyenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,
 4. l) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 5. m) Personelin gelişimine yönelik eğitimler düzenlemek ve buna ilişkin verileri tutmak,
 6. n)Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup, bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin Belediyenin vizyon ve misyonuna ve ilgili mevzuata uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktan sorumludur. Bu kapsamda;

 1. a) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınların takip edilmesi ve gelişme ve değişikliklerden personelinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,
 1. b) Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren bütün işlerin sevk ve idari ile gerekli denetimlerin yapılmasından,
 2. c) Müdürlük personelinin tüm özlük işlemlerinin takibi ve yürütülmesinden,

ç) İlgili mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin belirlenmesi; taşınır işlemlerini gerçekleştirilmesinin sağlanması,

 1. d) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planları, faaliyet raporları, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçların hazırlanarak uygulanmasının sağlanması,
 2. e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşünün hazırlanması,
 3. f) Müdürlüğün bütçe taslağının hazırlanması ve harcama yetkilisi bütçe giderlerinin gerçekleştirilmesi,
 4. g) İhale yetkilisi olarak ilgili mevzuatta belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 5. h) Alt birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve verilen işlerin takibinden,
 6. h) Sorumluluk alanına giren diğer işler ile üst makamlarca verilen diğer görevlerin

Yürütülmesinden sorumludur.

Alt birim sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10– (1)Büroların işleyişinde yardımcı olmak, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve birimlerin denetiminde Strateji Geliştirme Müdürüne yardımcı olmak üzere yeteri kadar Strateji Geliştirme Müdürü alt birim sorumlularını görevlendirilir. Alt birim sorumluları görev ve yetkilerini sürdürürken müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Alt birim sorumlusu;

 1. a) Kendisine bağlanan alt birimlerin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
 2. b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak,
 3. c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle,

Sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Stratejik Yönetime İlişkin Fonksiyonlar

Stratejik plan

MADDE 11- (1)Belediyenin stratejik planıilgili yasal düzenlemeler dikkate alınarak Müdürlüğün koordinasyonunda hazırlanır. Planın hazırlanmasında Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki tüm paydaşların katılımı esastır.

Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu

Madde 12- (1)Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

 1. a) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
 2. b) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
 3. c) İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
 4. d) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
 5. e) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
 6. f) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
 7. g) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 8. h) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,
 9. i) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 10. j) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Performans Yönetimi ve Yönetim Bilgi Sistemine İlişkin Fonksiyonlar

Performans programı

MADDE 13- (1) Performans programlarının hazırlanmasında stratejik plan döneminde gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin yıllara yayılarak gerçekleştirilmesi sağlanır.   

(2)Belediyenin performans programı Stratejik Plan ve fiziki, beşeri ve mali kaynaklar dikkate alınarak Müdürlüğün koordinasyonunda hazırlanır. Yıllık olarak hazırlanacak performans programlarında stratejik plan döneminde ulaşılması programlanan amaç ve hedefler dikkate alınarak o yıl gerçekleştirilecek faaliyet ve projelere yer verilir.

Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu

MADDE 14- (1)Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

 1. a) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,
 2. b) Belediye yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 3. c) Belediye ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak,

ç) Performans ve kalite ölçütlerini değerlendirerek daha da geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve önerilerde bulunmak.

Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu

MADDE 15- (1)Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

 1. a) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,
 2. b) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 3. c) İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak,

ç) Yönetim bilgi sisteminden üst yönetici ve harcama yetkililerine gerekli istatistiksel raporları hazırlamak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Rapor Hazırlama ve Danışmanlık Fonksiyonu

Faaliyet raporu

MADDE 16-(1)Belediyenin faaliyet raporu şekil ve içerik olarak Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanır.Raporlar  aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak hazırlanır.

 1. a) Sorumluluk ilkesi: Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır.

b)Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi: Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.

c)Açıklık ilkesi: Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır.Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır.

ç)Tam açıklama ilkesi: Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir.İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez.

d)Tutarlılık ilkesi: Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır.Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır.

e)Yıllık olma ilkesi: Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır.

(2)Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğünce harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır. İdarenin faaliyet raporları, özel mevzuatında yer alan düzenlemeler de dikkat alınarak hazırlanır.

İdare faaliyet raporunun hazırlanması ve kabulü

MADDE 17- (1)Faaliyet raporları hazırlanırken harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınır. Birim faaliyet raporları ilgili birimlerce hazırlanarak Müdürlüğe gönderilir. Müdürlük ilgili birimlerle koordineli olarak birim faaliyet raporlarını birleştirerek faaliyet raporunu hazırlar ve Başkana sunulur.

(2) Başkan faaliyet raporunu Nisan ayı toplantısında görüşülmek üzere belediye meclisine sunar.

(3) Faaliyet raporunun ilgili meclislerde görüşülmesinin sağlanarak kabul edilmesinden Başkan, bu süreçte gerekli desteğin sağlanmasından Müdürlük sorumludur.

Faaliyet raporlarının kamuoyuna açıklanması

MADDE 18- (1) İdare Faaliyet Raporu belirlenmiş olan sürelere uyularak basın açıklaması yapılmak suretiyle kamuoyuna duyurulur ve idarenin internet sayfasında yayımlanır.

Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması

MADDE 19- (1) Belediyenin yıllık dönemler itibariyle yatırım harcamalarının takibi ve değerlendirilebilmesinin sağlanması için Müdürlükçe Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanır ve izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar üst yöneticinin bilgisine sunulur. Raporda öngörülen yatırım planları, bunlardan uygulama sürecine başlanılanlar, ilerlemeler, bitirilenler ve planlanan yatırımlara ve bunlar için öngörülen finansman ihtiyacına yer verilir.

(2) Belediyenin yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri birinci fıkradaki bilgileri içerecek şekilde,Müdürlüğe gönderir. Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporu, strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanarak izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Sayıştaya , Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir.

Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 20- (1)Müdürlük, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla malî yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, Müdürlük tarafından oluşturulur ve izlenir.

(2)Harcama birimleri, malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda Müdürlük tarafından uygun araç ve yollarla bilgilendirilir.

(3)Malî konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, strateji geliştirme birimleri tarafından uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirme yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

İç Kontrol Fonksiyonu

İç kontrol

MADDE 21– (1)Belediyede iç kontrole ilişkin faaliyetler Müdürlük tarafından yürütülür. Müdürlük iç kontrol faaliyeti kapsamında;

1) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

2) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

3) Ön malî kontrol görevini yürütmek,

4) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,

İşlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak yürütür.

Ön malî kontrol işlemleri

MADDE 22- (1)Belediyede ön malî kontrol görevi harcama birimleri ve Müdürlük tarafından yapılır. Ön malî kontrol süreci malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

(2) Harcama birimleri tarafından yapılacak ön mali kontrol hiyerarşik yapılanma içinde süreç kontrolü olarak gerçekleştirilir. Müdürlük tarafından yapılacak ön mali kontrol görevi ise gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerin uygulanmaya başlamadan önce Müdürlük tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programıve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü kapsar.Ön malî kontrol sonucunda malî karar ve işlemlerin uygun bulunup bulunmadığı yönünde görüş yazısı düzenlenir veya ilgili belge üzerine şerh düşülerek belgeler birimine iade edilir.

(3)Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliği haiz olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir.

(4)Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Harcama birimleri ve görevliler mali karar ve işlemlerin başından sonuna kadar gerekli süreç kontrollerinin yapılmasından sorumludur.Müdürlük süreç kontrollerinin gerçekleştirilmesinde harcama birimlerine gerekli teknik desteği sağlar.

Ön malî kontrol süreci

MADDE 23- (1)Müdürlüğünön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemler, kontrol edilmek üzere Müdürlüğe gönderilir. Müdürlükçe kontrol edilen işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenir ve ilgili birime gönderilir. Ön malî kontrol sonucunda yazılı görüş düzenlenmesi halinde bu yazılı görüşler ayrıntılı, açık ve gerekçeli olmak zorundadır. Malî hizmetler biriminin görüş yazısı ilgili işlem dosyasında saklanır ve bir örneği de ödeme emri belgesine eklenir.

(2)Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur.

(3)Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine  “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek imzalanır.

Kontrol usulü

MADDE 24-(1)Harcama birimlerinde ve Müdürlükte yapılan kontrol sonucunda, malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülür veya yazılı görüş düzenlenir.

(2)Malî karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir görüş yazısı yazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birimine gönderilir.

(3) Müdürlükçe, Usul ve Esasların 17’nci maddesi uyarınca yapılan kontrollerde yazılı görüş düzenlenmesi zorunludur. Bu yazıda, yapılan kontrol sonucunda malî karar ve işlemin uygun görülüp görülmediği, uygun görülmemişse nedenleri açıkça belirtilir. Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar ve işlemlerde, bu eksiklikler ve nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilmek ve bunların düzeltilmesi kaydıyla işlemin uygun görüldüğü şeklinde yazılı görüş düzenlenebilir.

Kontrol yetkisi

MADDE 25- (1)Müdürlükte ön malî kontrol yetkisi Müdüre aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri Müdür tarafından imzalanır. Müdür, bu yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak hiyerarşik olarak kendisine en yakın görevliye veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredebilir. Strateji Geliştirme Müdürünün harcama yetkilisi olması durumunda ön malî kontrol görevi, iç kontrol alt birim yöneticisi tarafından yürütülür.

(2)Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilir.

Görevler ayrılığı ilkesi

MADDE 26-(1)Strateji Geliştirme Müdürlüğündeön malî kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi malî karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Ön Malî Kontrole Tâbi Malî Karar ve İşlemler

Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları

MADDE 27- (1)Belediyenin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için üç milyon Türk Lirasını aşanlar ön mali kontrole tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dâhil değildir. Başkandan onay almak ve belirlenen tutarlar içinde kalmak kaydıyla birimler bazında risk analizleri çerçevesinde mali yıllar itibariyle farklı tutarlar belirleyebilir.

(2) Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından Müdürlüğe gönderilir.

(3) Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç on işgünü içinde kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderilir.

Ödenek aktarma işlemleri

MADDE 28-(1)Belediyenin ilgili düzenlemeler çerçevesinde bütçe içinde yapacağı aktarmalar, harcama birimlerinin talebi üzerine Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulmadan önce Müdürlüğün iç kontrol alt birimi tarafından kontrol edilir. Bu şekilde yapılacak aktarmalar ilgisine göre bütçe ve bütçe işlemlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kontrol edilerek en geç iki işgünü içinde sonuçlandırılır.

(2) Mevzuatına aykırı bulunan aktarma talepleri, gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderilir.

Seyahat kartı listeleri

MADDE 29-(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48’inci maddesi uyarınca İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından müştereken belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat kartı verilecek personel listesi, birimlerin teklifleri değerlendirilerek Müdürlüktarafından kontrol edilir. Buna ilişkin talepler yukarıda belirtilen esaslar ile Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden en geç üç işgünü içinde kontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.

Geçici işçi pozisyonları

MADDE 30- Geçici işçi pozisyonları Müdürlük tarafından en geç beş işgünü içinde kontrol edilir. Kontrol sonucunda uygun görülmeyen cetveller gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 31-(1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili genel hükümlere göre işlemler yürütülür.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 32- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütler Müdür ve/veya üst yönetici tarafından giderilir.

Yürürlük

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Kurumsal