Mali Hizmetler Müdürlüğü

Anasayfa / Kurumsal / Mali Hizmetler Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı Arsuz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu Yönetmelik Müdürlük teşkilatı ile Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yürütülecek faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye: Arsuz Belediyesi’ni,

Bütçe raporu: Talep edilen bilgi türüne göre bütçe uygulamasına ilişkin sonuçları gösteren tablo veya raporu,

Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama sürecinde kendisine rol ve sorumluluk verilen ve yetki kullanan görevliler ile diğer gerçekleştirme görevlilerince harcama sürecinde düzenlenen belgeleri bir araya getirerek gerekli mali kontrolleri yapan ve ödeme emri belgesini düzenleyen görevliyi,

Harcama Birimi: Arsuz Belediyesi Bütçesinde ödenek tahsis edilen ve/veya Harcama Yetkilisi bulunan birimleri,

 Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama biriminin en üst düzey yöneticisini,

Mali Hizmetler Müdürlüğü: Arsuz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünü,

Mali Hizmetler Müdürü: Arsuz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürünü,

Mali rapor: Belediyenin belirli bir tarih itibariyle mali durumu hakkında bilgi veren mali rapor ve tabloları,

Meclis: Arsuz Belediyesi Belediye Meclisini,

Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe Birimine bağlı olarak tahsilât yönetmeliği, tahsilât şefliği ve benzeri isimler altında mutemetlik görevinin yapıldığı birimi.

Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,

Üst Yönetici: Arsuz Belediye Başkanı’nı,

Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri,

Yetkili Memur: Görevleri gereği veya görevlendirilmeleri nedeniyle muhasebe görevli çalışan kişileri,

İfade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Müdürlüğün çalışmalarında;

 1. a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde saydamlık,
 2. b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 3. c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

 1. d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 2. e)  Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 3. f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Hizmet Müdürlüğünün Yapısı ve Görevleri

Müdürlüğün yapısı

MADDE 6-  (1)Mali Hizmetler Müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış servislerden oluşur. Servisler Müdürlüğün görev alanına giren bütçe hazırlama ve uygulama, muhasebe ve raporlama, kesin hesap, faaliyet raporu, gelir tahakkuk, tahsilat ve takibi servislerini içerecek şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir.

(2)Müdürlükte kurulacak servisler ve görevlerin servisler arasındaki dağılımı müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak servis görevlilerine bildirilir.

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7 –  (1)Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır:

 1. a) Belediyenin bütçe işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını tutmak ve bütçe uygulama sonucuna ilişkin raporları hazırlamak,
 2. b) Belediyenin bütçe işlemleri dışında kalan işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını tutmak ve mali istatistik ve raporlarını hazırlamak,
 3. c) Belediyenin yönetim dönemi ve kesin hesabını hazırlamak,

ç) İlgili mevzuata uygun olarak gelirlerin tahakkuk, takip ve tahsilat işlemlerini yürütmek,

 1. d) Gelir tarife cetvellerini hazırlayarak meclise sevkini sağlamak,
 2. e) Taşınır işlemlerinin kaydı, muhasebesi ve konsolide edilmesine ilişkin işlemleri yapmak,
 3. f) Belediyenin nakit dengesinin sağlanması ve kredi başvuru, takip ve geri ödeme işlemlerini yürütmek,
 4. g) Ödeme emri belgeleri üzerinde harcama öncesi gerekli kontrolleri ile ödenek kontrollerini yapmak,

ğ) Muhasebe yetkilisi mutemedi görevlendirilmesi ve bunların yaptığı tahsilatların kontrolü ve idare hesaplarına intikaline ilişkin işlemleri yürütmek,

 1. h) Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki vergi, harç, harcamalara katılma payları, ücret, ceza ve diğer gelirlerin yasal süreler içerisinde tahsili yapmak,

ı) Belediyenin ödemelerini yasal düzenlemelere ve ödeme sırasına göre gerçekleştirmek,

 1. i) Banka hesabının takibi, kontrolü ve muhasebeleştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
 2. j)Belediye tarafından ödenmesi gereken kanuni paylar ve fon payları takip etmek ve zamanında ödenmesi için gerekli tedbirleri almak,
 3. k) Belediye adına vergi, sosyal güvenlik kurumu primi gibi resmi kurum ve kuruluşlara verilmesi gereken beyannamelerin zamanında ve doğru olarak verilmesini sağlamak ve gerekli takipleri yapmak,

l)Bütçe emanetine alınan tutarların takip ve tetkiki yapılarak bütçe emanetine alınış sırasına göre ödenmesinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

 1. m) Bütçe içi avans ve bütçe dışı avansların verilmesi ve yasal süresi içinde kapatılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
 2. n) İhale mevzuatı gereği alınan veya ilgili birimlerce gönderilen teminat mektuplarının alınması, muhasebesi, saklanması ve iadesi gerektiğinde de ilgililerine iade edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
 3. o) Alacaklardan zamanında ödenmeyenlerdenyasal takibe başvurulması gerekenlere ilişkin işlemlerin hukuki takibini yürütmek,

ö) Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup, bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin Belediyenin vizyon ve misyonuna ve ilgili mevzuata uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktan sorumludur. Bu kapsamda;

 1. a) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınların takip edilmesi ve gelişme ve değişikliklerden personelinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,
 2. b) Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren bütün işlerin sevk ve idari ile gerekli denetimlerin yapılmasından,
 3. c) Müdürlük personelinin tüm özlük işlemlerinin takibi ve yürütülmesinden,

ç) İlgili mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin belirlenmesi; taşınır işlemlerini gerçekleştirilmesinin sağlanması,

 1. d) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planları, faaliyet raporları, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçların hazırlanarak uygulanmasının sağlanması,
 2. e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşünün hazırlanması,
 3. f) Müdürlüğün bütçe taslağının hazırlanması ve harcama yetkilisi bütçe giderlerinin gerçekleştirilmesi,
 4. g) İhale yetkilisi olarak ilgili mevzuatta belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 5. h) Alt birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve verilen işlerin takibinden,
 6. h) Sorumluluk alanına giren diğer işler ile üst makamlarca verilen diğer görevlerin

Yürütülmesinden sorumludur.

Alt birim sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7– (1) Büroların işleyişinde yardımcı olmak, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve birimlerin denetiminde Mali Hizmetler Müdürüne yardımcı olmak üzere yeteri kadar Mali Hizmetler Müdürü alt birim sorumlularını görevlendirilir. Alt birim sorumluları görev ve yetkilerini sürdürürken müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Alt birim sorumlusu;

 1. a) Kendisine bağlanan alt birimlerin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
 2. b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak,
 3. c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle,

Sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hizmetler Müdürlüğünce Yürütülecek faaliyetler

Bütçe hazırlanmasında temel yaklaşım

MADDE 9- (1)Belediye bütçesi stratejik plan ve performans programına uygun olarak ve yerel öncelikler ile saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri dikkate alınarak hazırlanır.

(2)Bütçe hazırlık sürecine iç ve dış paydaşların katılımı sağlanır. Bu katılım sürecinde paydaşların taleplerinin stratejik plan ve performans programı ile Belediyenin mali kaynakları ve imkanları çerçevesinde yerine getirilmesi sağlanır. Paydaşlar taleplerinin nasıl dikkate alındığı ve ne ölçüde yerine getirildiği konularında gerekçeleri ile birlikte bilgilendirilir.

Bütçenin Hazırlanması

MADDE 10- (1)Bütçe hazırlık çalışmaları Müdürlüğün koordinasyonunda yürütülür. Bütçe hazırlık süreci Başkanın hazırlık çağrısı ile başlar ve bütçenin Mecliste kabul edilmesiyle sonuçlanır.

(2)Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli  doküman mali hizmetler müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte mali hizmetler birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi Müdürlük tarafından hazırlanır.  İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınır. İdarenin bütçe hazırlanmasında teşkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır.

Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilme

MADDE 11–  (1)Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak Müdürlük tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir. Bütçe kayıt ve işlemleri, Müdürün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirilir.

(2) Belediyenin harcama birimlerinin kendilerine tahsis edilen bütçe ödenek ve harcama bilgilerine ilişkin raporlara ulaşması sağlanır.

Ödenek aktarma belgelerinin düzenlenmesi

MADDE 12- (1)Belediyenin ödenek aktarma işlemleri ilgili yasal düzenleme ve sınırları içinde Müdürlük tarafından yürütülür.

Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili,

MADDE 13- (1)Belediyenin gelir tahakkuku,  gelir ve alacaklarının takip ve tahsil  işlemleri, ilgili mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, Müdürlük tarafından yürütülür. Diğer birimlerin işlemlerinden herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler,  gerekli işlemlerin ve muhasebe kayıtlarının yapılması amacıyla ilgili birim tarafından Müdürlüğe bildirilir.

(2) Gelirlerin tahakkuk, tahsilat, takip ve icra işlerinin takibi Müdürlük tarafından yapılır.  

Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması

MADDE 14– (1)Belediyenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin  kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazları ile bunlara ilişkin işlemlerin yönetimi, muhasebe kayıtları ve raporlarının hazırlanmasına ilişkin işlemler Müdürlük tarafından yürütülür.

(2) Birimler tasarrufları altındaki veya yeni elde ettikleri taşınır ve taşınmazlara ilişkin bilgileri gerekli kayıtların yapılması için Müdürlüğe bildirir. Müdürlük taşınır ve taşınmazlara ilişkin gerekli sistemini oluşturur ve tahsis ve takibine ilişkin işlemleri bu kayıtlar üzerinden yürütür.

(3) Müdürlük Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre taşınırların yönetimine ilişkin görevlilerin belirlenmesi, gerekli defter ve belgelerin tutulması ve taşınır mal yönetim hesabının tutularak ilgili yerlere gönderilmesi ve/veya denetime hazır halde Belediyede tutulmasını sağlar.

Muhasebe hizmetlerinin  yürütülmesi

MADDE 15- (1)Belediyenin muhasebe hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ve usulüne uygun şekilde görevlendirilen muhasebe yetkilisi tarafından yürütülür.

(2) Muhasebe yetkilisi ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumlulukların zamanında yerine getirilmesi ve hesap verilmesinden sorumludur.

 Bütçe kesin hesabının hazırlanması

MADDE 16- (1)Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak ve muhasebe kayıtlarına göre muhasebe yetkilisi tarafından zamanında ve ilgili mevzuata göre hazırlanır.

Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması,

MADDE 17-  (1)Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge muhasebe yetkilisi tarafından ve harcama birimlerine gerekli bilgi ve raporları sağlayacak şekilde yürütülür.

Personel giderlerinin kesinleşen en son yıl bütçe gelirlerine oranının takibi

MADDE 18- (1)Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 Sayılı  Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde 30’unu aşamayacağına ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesindeki sınırlamanın takibi Müdürlük tarafından yapılır.

Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü,

MADDE 19- (1)Müdürlük harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde,  Müdürlük tarafından oluşturulur ve izlenir. Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda Müdürlük tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir. Mali konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, Müdürlük tarafından uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı açıklama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muhasebe Yetkilisi ve Görevleri

Muhasebe hizmeti, yetkilisi ve atanması

MADDE 20- (1)Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine  ödenmesi, para ve parayla ifade edebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yaptırılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütmekle usulüne uygun şekilde görevlendirilen kişi muhasebe yetkilisidir.

(2) Muhasebe yetkilisi Başkan tarafından atanır.

Muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları ile birleşemeyecek görev

MADDE 21- (1)Muhasebe yetkilisi, bu Yönetmelikte tanımlanan hizmetlerin ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Muhasebe yetkilisi gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak üstlerine verir.

(2)Muhasebe Yetkilisi  ödeme aşamasında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde;

a)Yetkililerin imzasını

b)Ödemeye ilişkin mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması,

 1. c) Maddi hata bulunup bulunmadığı,
 2. d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin belgileri,

Kontrol etmekle görevlidir.

(3)Muhasebe yetkilisi, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. İkinci fıkrada sayılan konulara ilişkin hata ve eksiklik bulunması  halinde ödeme yapamaz. Muhasebe yetkilisi işlemlere ilişkin defter, kayıt ve  belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur. Muhasebe yetkilisi, ödeme emri  belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarları, bütçeye giderek yazarak bütçe emaneti hesaplarına almak ve buradan ödeme yapmaktan, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplardaki tutarları bütçeye gelir kaydetmekten sorumludur. Gelir kaydedilen tutarlar Mahkeme kararı üzerine  ödenir. Muhasebe Yetkililerinin  5018 sayılı Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

(4)Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para  ve parayla ifade edebilen değerleri geçici olarak almak, vermek ve göndermekle görevlendirilenler Muhasebe Yetkilisi Mutemedi sayılıp hesaplarını Muhasebe Yetkilisine vermekle sorumludur.

(5) Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 22- (1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tereddütler Başkan tarafından giderilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23- (1)Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

Madde 24- (1)Bu Yönetmelik 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25. (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)
1 Emlak Vergisi Bildirimlerinin Verilmesi 1-    Tapu Fotokopisi

2-     Mükellefin kimlik belgesi

3-     Vekil ise vekâletname

4-     Emlak Vergisi Bildirimi

( İdare tarafından da doldurulur )

10 Dakika
2 Çevre Temizlik Vergisi Bildiriminin Verilmesi 1-     Mükellefin kimlik belgesi

2-     Kiracı ise kira mukavelesi

3-     Vergi Levhası

4-     ÇTV Bildirimi

( İdare tarafından da doldurulur )

10 Dakika
3 İlan ve Reklam Vergisi veya diğer Beyannamelerin verilmesi 1-     Mükellefin kimlik belgesi

2-     İlan ve Reklam Beyannamesi veya ilgili Beyannameler

( İdare tarafından da doldurulur )

10 Dakika
4 Tahsilât İşlemleri 1- Mükellef Sicil Kaydı 5 Dakika
5 Muhtelif Tahakkuk İşlemleri 1- İlgili Tahakkuka ait belge 10 Dakika
6 Ödeme İşlemleri  

1-    Gerçek kişi ise kimlik belgesi

2-     Tüzel kişilik ise yetki belgesi ile imza sirküsü

10 Dakika

Kurumsal