Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Anasayfa / Kurumsal / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir belediyesi Kanunu ve 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili diğer Mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;

Belediye Başkanı: Arsuz Belediye Başkanını,

Belediye: Arsuz Belediyesini,

İdare: Arsuz Belediyesini,

Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

İfade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Müdürlüğün çalışmalarında;

 1. a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
 2. b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 3. c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

 1. d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 2. e)  Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 3. f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluklar

Müdürlüğün yapısı

MADDE 6-  (1)Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış servislerden oluşur. Servisler Müdürlüğün görev alanına giren kültür ve sosyal işler servislerini içerecek şekilde yapılandırılır. Sosyal yardım ve hizmetler sosyal işler servisi, bunların dışında kalan eğitim dahil her türlü kültürel ve sosyal faaliyetlere yönelik hizmetler ise kültür işleri servisince yürütülür.

(2)Müdürlükte kurulacak servisler ve görevlerin servisler arasındaki dağılımı müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak servis görevlilerine bildirilir.

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Arsuz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak;

 1. a) Müdürlüğün bütçesinin hazırlanması,
 2. b) Birim faaliyet raporunun hazırlanması,
 3. c) Belediyenin kültürel faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve raporlandırılmasından,

ç) Belediye tarafından yapılacak sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve raporlandırılmasından,

 1. d)Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmakla,

Görevlidir.

Kültür hizmetlerine ilişkin görevler

MADDE  8– Müdürlük kültür hizmetleri kapsamında;

 1. a) İlçenin tanıtın faaliyetlerinin yapılması,
 2. b) Her türlü bilgi, beceri, sportif vb. alanlarda yarışmalar düzenlenmesi ve faaliyetlerde bulunulması,
 3. c) Belediyenin görev alanına giren konularda her türlü bilimsel toplantı, konferans vb. faaliyetlerin düzenlenmesi,

ç) İlçeyi ve Belediyeyi tanıtıcı kitap vb. yazılı veya görsel yayınların hazırlanması,

 1. d) Kültür ve tarih gezileri düzenlenmesi,
 2. e) Müzik kursları açılması, korolar kurulması ve bu konularda yapılan çalışmalara ortak olunması veamatör çalışmaların desteklenmesi,
 3. f)İlçe kültürünün korunması ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması,
 4. g) İlçe halkının kişisel girişimleri kapsamında yürüttükleri başarılı çalışmaların sergilenmesi ve tanıtılması,

ğ) Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi,

 1. h) İlçe halkın ve öğrencilerinher türlü kültürel etkinliklere katılımının sağlanması ve bu amaçla sergi, seminer, tiyatro, konser, konferans, sempozyum ve kurslar düzenlenmesi veya bu konulardaki girişimlerin güçlenmesi amacıyla destek olunması,

ı) İlçe halkının bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için kültürel, mesleki ve teknik eğitim programları hazırlanması; el beceri kursları ve diğer kursların düzenlenmesi veya düzenlenmesine yardımcı olunması,

 1. i) İlçe halkı ve gençlere yönelik olarak folklor, tiyatro, müzik, resim vb. sanat dalları eğitimi verilmesi,
 2. j) Okuma alışkanlığının sağlanmasına yönelik olarak kütüphaneler oluşturulması ve mevcut çabaların desteklenmesi,
 3. k)Kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha çok katılımını sağlamak üzere çalışmalar yapmak ve yapan kuruluşlarla işbirliği yapmak veya ortak projeler geliştirmek,
 4. l) Kent konseyinin çalışmalarına ve alınan kararların uygulanmasına destek olunması,
 5. m) Çocuk meclisi, kent meclisi, kadın meclisi gibi çalışmaları organize etmek, desteklemek ve bu meclislerde alınan kararların uygulanmasının sağlanması,
 6. n)Kültür alanında yapılan faaliyetlerin duyurulmasının sağlanması,
 7. o) Ulusal ve yerel konularda özel gün ve haftalara ilişkin bilgilendirici ve tanıtıcı yayın, toplantı vb. çalışmaların yürütülmesi,

ö) Yerel şair, yazar, halk ozanı, ressam vb. konularda çalışmalar yapanlara teşvik amacıyla destek olunması ve eserlerinin tanıtılmasına yardımcı olunması,

 1. p) Alkol, sigara, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara karşı bilgilendirici yayın ve çalışmalar yapılması,
 2. r)Uygun olan mekânlarda konferans, panel, seminer, tiyatro gösterileri ve benzeri kültürel ve sosyal etkinlikler ile bölgeyi ilgilendiren festivaller düzenlenmesi,
 3. s) Halkı bilinçlendirici ve kişisel gelişime yönelik faaliyetler düzenlenmesi,

ş) İlçenin tarihi kimliğini yaşatmak ve turizme katkı amacıyla bilgi, belge ve dokümantasyon oluşturulması ve yayın­lanması,

 1. t) Kardeş şehir uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, farklı kültürlerin birbirlerini tanımasının sağlanması, halklar arasında kardeşlik duygusunun geliştirecek etkinliklerin düzenlenmesi,
 2. u)Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapılmasıyla,

Görevlidir.

Sosyal işlere ilişkin görevler

MADDE 9– Müdürlük sosyal işler kapsamında sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin görevleri Belediyenin Sosyal Yardım ve Hizmet Yönetmeliğine göre yürütür.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan yardımcısına karşı sorumlu olup;

 1. a) Bu yönetmelikte açıklanan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev alanına giren tüm hizmetlerin ilgili mevzuata uygun, etkili, verimli ve ekonomik yürütülmesini sağlamak,
 2. b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili, mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
 3. c) Müdürlük görev kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

ç) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

 1. d) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve taşınır işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
 2. e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 3. f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşü hazırlamak,
 4. g) Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlatmak; harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı Kanunda belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ğ) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

 1. h) Çalışma alanına giren ve başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yapmak

ı) İşlemler esnasında çıkabilecek çeşitli sorunlar hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş talebinde bulunmak ve bu görüş doğrultusunda teknik düzenlemeyi oluşturmak,

 1. i) İş ve işlemlerin verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için ilgili mevzuata göre Müdürlüğün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeteri kadar istihdam edilmesini sağlamakla,

Görevli ve yetkilidir.

Alt birim sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11– (1) Büroların işleyişinde yardımcı olmak, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve birimlerin denetiminde Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne yardımcı olmak üzere yeteri kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürü alt birim sorumlularını görevlendirilir. Alt birim sorumluları görev ve yetkilerini sürdürürken müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Alt birim sorumlusu;

 1. a) Kendisine bağlanan alt birimlerin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
 2. b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak,
 3. c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle,

Sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili genel hükümlere göre işlemler yürütülür.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 13- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütler Müdür ve/veya üst yönetici tarafından giderilir.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Kurumsal