Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Anasayfa / Kurumsal / Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

T.C
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ve yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen:

1.1. Belediye: Arsuz Belediyesi’ni,
1.2. Başkanlık: Arsuz Belediye Başkanlığı’nı,
1.3. Başkan Yardımcılığı: Arsuz Belediyesi Başkan Yardımcılığı’nı,
1.4. Müdürlük: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü,
1.5. Müdür: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü’nü,
1.6. Hizmet Bölgesi: Arsuz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu alanı,
1.7. Yönetmelik: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlüğün Kuruluş Esasları ve İlkeleri
MADDE 5- (1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanuna göre 03.10.2017 tarih ve 70 sayılı Meclis Kararı ile kurulmuştur.
MADDE 6- (1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;
1.1. Müdür
1.2. Şirkette Çalıştırılan Personeller

MADDE 7- (1) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;
1.1. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
2)Müdürlük, ihtiyaç duyulması halinde sunulacak hizmetlere erişim kolaylığı sağlamak amacıyla hizmetlerini, birden fazla binada yer alan merkez ve birimlerde yürütebilir. Personel ve sorumlular Belediye Başkanı tarafından belirlenir.
MADDE 8- (1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlıdır.
Temel İlkeler
MADDE 9- (1) Arsuz Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışmalarında;
1.1. Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
1.2. Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
1.3. Hesap verebilirlik,
1.4. Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
1.5. Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
1.6. Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
1.7. Hizmetlerde pratik çözümler ve yerinde uygulamalarla kamu yararına çözümleri temel ilke olarak esas alır.
Hizmet İlkeleri
MADDE 10- (1) Müdürlükteki hizmet sunumunda esas alınacak ilkeler şunlardır;
1.1. Birey, aile ve toplumun ihtiyaçları esas alınır.
1.2. Sorunların tespiti ve çözümü esastır.
1.3. Hizmetler, sosyal sorunları çözmeyi ve sosyal riskleri azaltmayı amaçlar.
1.4. Hizmet modellerinin tespitinde, hizmet bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları dikkate alınır.
1.5. Hizmetin planlanması ve sunumunda paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.
1.6. Toplumun bilgi ve farkındalığını arttırmaya yönelik eğitim, kültür, sanat ve benzeri alanlarda faaliyetler yapılır.
1.7. Planlanan veya yürütülen faaliyetlerde gönüllü çalışanlar ile işbirliği yapılır.
1.8. Hizmetlerin planlanması ve uygulanmasında hizmet bölgesinin sosyal ihtiyaçları incelenir, araştırılır ve her anlamda faydalılık ilkesiyle hareket edilir.
1.9. Aile çatısı altında, kadın, çocuk ve diğer bireyler için refah ve mutluluk başta olmak üzere tüm erdemleri somut olarak hissedebilmelerini sağlamak amaçlanır.
1.10. Hizmetler, müdürlüğün sorumlu olduğu hizmet bölgesinin tümünü kapsar.
Çalışma İlkeleri
MADDE 11-(1) Müdürlüğün çalışma ilkeleri, aşağıda sıralandığı gibidir;
1.1. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
1.2. Kadın Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
1.3. Başta kadınlarımız olmak üzere aile yapılarını koruyucu ve kadınlarımızın toplumsal hayata ve üretime katılımı konularında araştırma ve çalışmalar yürütmek.
1.4. Kadınlarımızın istihdamı ve iş hayatında korunması amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.
1.5. Nüfus dinamizmini düzenleyici faaliyetler yürütmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

MADDE 12- (1) Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluğu;
Arsuz Belediyesi’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Arsuz ilçesinde başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde; belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak, yürütmekle sorumludur. Görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;
a) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Arsuz Belediyesi Kamu Tüzel kişiliği ve özgün ihtiyaç ekseninde kadınlarla ilgili tüm sosyal, psikolojik, hukuki, kültürel, ekonomik, ekolojik ve eğitsel meselelerine, Belediye Başkanlığı’nca verilen vekâletnamede tespit edilen sınırlar içinde çözümler getirmekle görevlidir.
b) Çalışmalarını demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bakış açısıyla sürdürür.
c) Kadın-erkek eşitliğinin temel bir hak olarak, belediyenin tüm sorumluluk alanında uygulanması ve her türlü ayrımcılığın önlenmesi için sorumluluk alır.
ç) Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin, belediyenin tüm plan, proje ve çalışmalarına yerleştirilmesi için etkin rol alır. Kadınların ve erkeklerin hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlar.
d) Belediye bütçesinin toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı şekilde hazırlanması, gelir ve giderlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirecek şekilde yapılandırılmasını hedefler.
e) Karar alma süreçlerinin tüm aşamalarında kadınların ve erkeklerin dengeli katılımını sağlamakla yükümlüdür.
f) Kadınların statüleri ve yaşam koşullarına dair eşitsizliklerin temelinde yer alan kalıp yargı ve kalıp rollerin tasfiyesi için çalışmalar yürütür.
g) Arsuz Belediye Meclisi’nin kabulü ve yetkili merciinin onayı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde özel veya kamu kurum ve kuruluşları, diğer yerel yönetimler, kadın kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapar; projelere destek ve finansman kaynağı ile gönüllülerin katılımını sağlar.
h) Kadına karşı her türlü şiddetle mücadeleyi hedef olarak benimser.
ı) Şiddete maruz kalan kadınlara, sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki destek sunar.
i) Şiddet, istismar, taciz veya tecavüze maruz kalan 18 yaş altı, kız çocuklara dönük koruyucu çalışmalar yapar/gerekli mekanizmaları oluşturur.
j) Şiddet, istismar, taciz ve tecavüzü önleyici refleksleri toplumsallaştırmak için çalışmalar yürütür.
k) Kadınları cinsiyetlerinden kaynaklı olumsuz etkileyen toplumsal davranışlar, uygulamalar ve yasal düzenlemeleri tespit etme ve bunların değişimi yönünde çalışma yürütür.
l) Geçici barınma ihtiyacı olan kadınlar ve çocukları için, bu alanda sosyal çalışma yürüten ilgili birim ve kurumlarla işbirliği yaparak çözümler üretir.
m) Mülteci ve yerinden edilmiş kadınlar için dayanışma çalışmaları koordine eder.
n) Kadın sorunlarını tespit etmek amacıyla saha araştırmaları yapar. Tespit edilen sorunların çözümüne dönük projeler geliştirir.
o) Kadın emeğinin görünür hale gelmesi, kadın istihdamının arttırılması, kadın kooperatiflerinin ve kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi amacıyla bu alanda çalışma yürüten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütür.
ö) Kadının kaynaklara ulaşımı, çalışma hayatına etkin katılımı, fırsat ve imkânlardan eşit yararlanması, çalışma hayatında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla tedbirler alır.
p) Kadın sağlığı, üreme sağlığı, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri konularda eğitim programları düzenler, koruyucu, önleyici tedbirler alır.
r) Kadınların kültür-sanat çalışmalarına etkin katılımını sağlar, kadınlar için özgün kültür- sanat organizasyonları/festivalleri düzenler.
s) Evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin nikâh işlemlerini yürütür.
ş) Kadınlar için spor alanları düzenler, kadınların spor çalışmalarına katılımını sağlar, çeşitli spor dallarında kadın ligleri oluşturur.
t) Kadınlar için özgün mekânların tasarlanması ve kent planlarının kadınların yaşamını kolaylaştıracak şekilde hazırlanması amacıyla kadınların planlama aşamalarına müdahil olmasını sağlar.
u) Kadın gündemlerinin basında ve kamuoyunda görünür hale gelmesi için çalışmalar yürütür, kampanyalar düzenler.
ü) Belediyenin, müdürlükleri tarafından hazırlanan plan/programları ve çalışma yönetmeliklerinin usul ve esasları açısından inceleyerek doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olur.
v) Müdürlük personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerini yapar. Tahakkukları düzenler, ayniyat işlemlerini ve harcamalarla ilgili avans kredi sarf işlemlerini yürütür.
y) Birim Bütçesini hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 13- (1) Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu aşağıda sıralandığı gibidir;
1.1. Başkanlık makamına, Belediye’nin karar organlarına, Belediye’nin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla müdürlüğü temsil eder.
1.2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün çalışmalarını tanzim eder ve personel arası görev taksimatı yapar, gerektiğinde yetkilendirir.
1.3. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.
1.4. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
1.5. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı yasaya dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar çerçevesinde yapar.
1.6. Başkan ve /veya başkan yardımcısına karşı sorumludur.
1.7. Belediye Başkanı’nı veya Başkanlığı temsilen toplantılara katılır.
1.8. Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
1.9. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Belediye Başkanınca çıkarılan imza yetki yönergesi ve yetki devirlerine ilişkin genelgeler çerçevesinde imzalar.
1.10. Gerekli denetimleri yapar/yaptırır.
1.11. Alt birimler arasındaki koordinasyonu ve çalışma huzurunu sağlar.
1.12. Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlar.
1.13. Müdürlüğün organizasyon şemalarını oluşturur ve Başkanlık makamına onaya sunar. Onaylandığı takdirde bu şemaya uygun idari yapılanmayı tesis eder.
1.14. Alt birimlerin ve birim sorumlularının görev tanımlarını yapar, ilgililerine tebliğ eder ve görev tanımlarına uygun hareket edilip edilmediğini denetler.
1.15. Müdürlük birimlerinin uygulama prosedürlerini, iş akış şemalarını ve bu süreçte kullanılacak standart form ve dokümanlarını hazırlatır ve personelin bu prosedürlere uyarak iş ve hizmet üretmesini temin eder.
1.16. Gerekli döküm çalışmalarını yaptırarak, müdürlüğün hassas görevlerini belirler ve hassas görevlerin gereklerinin yerine getirilmesini sağlar.
1.17. Müdürlüğe ait makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını, hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlatır ve afişlerinin gerekli yerlere asılmasını sağlar.
1.18. Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak; hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiş ya da el kitapçığı şeklindeki rehber çalışmalarını yaptırarak hizmet alan tüm kesimlere duyurulmasını ve ulaştırılmasını sağlar.
1.19. Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili; kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri, genelgeleri, tebliğleri, yargı kararlarını, meclis kararlarını ve ilgili diğer meslek kuruluşlarının mevzuatını ve yayınlarını takip eder, bu konularda müdürlük personelinin bilgilenmesini ve eğitilmesini sağlar.
1.20. Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin, verimli ve ilkelere uygun yürütülebilmesi için; müdürlüğün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeteri kadar istihdam edilmesini sağlayacak girişim ve çalışmaları yapar.
1.21. Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasını görevlendirir.
1.22. Hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri alır.
1.23. Başkanlıkça yayınlanan genelgelere, yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket eder ve gereklerini yerine getirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Evrak ve Arşiv İşleri
Gelen Giden Evrakla İlgili İşlemler
MADDE 14 -(1) Belediyenin birimlerinde kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmalar EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi ) üzerinden yapılır.
2) Kurum dışından gelen e-imzalı yazı ve ekleri EBYS üzerinden ilgili birime havale edilir.
Dosyalama ve Arşiv
MADDE 15 –(1)Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler EBYS üzerinden Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve dijital ortamda dosyalama yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 16- (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Arsuz Belediye Başkanı yürütür.