İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Anasayfa / Kurumsal / İnsan Kaynakları Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı Müdürlüğün kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları ile Belediyede istihdam edilecek personelin işe alınması, atanması, nakilleri, terfileri, aylık ve ücretlerinin ödenmesi, sosyal güvenlik kurumlarıyla ilişkilerinin yürütülmesi, sözleşme sorunlarının çözümü ve emeklilik işleri dahil her türlü idari ve mali haklarına ilişkin işlemlerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Arsuz Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Belediye personelinin idari ve mali hususlara ilişkin işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3-  (1)Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyede istihdam edilecek personelin idari ve mali haklarını düzenleyen ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye: Arsuz Belediyesini,

Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,

Başkanlık: Arsuz Belediye Başkanlığını

Müdürlük: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,

Müdür: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü,

İfade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5- (1)Arsuz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakalrı ve Eğitim Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

 1. a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
 2. b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 3. c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

 1. d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 2. e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 3. f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş ve alt servisler

MADDE 6 – (1) Arsuz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakalrı ve Eğitim Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Karara göre kararıyla kurulmuştur.

(2)Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış servislerden oluşur. Servisler Müdürlüğün görev alanına giren memur özlük bürosu, işçi özlük bürosu, maaş bürosu ve eğitim bürosunu içerecek şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir.

(3)Müdürlükte kurulacak servisler ve görevlerin servisler arasındaki dağılımı müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak servis görevlilerine bildirilir.

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7–  (1) Müdürlük yetki ve sorumluluk alanına ilişkin olarak;

 1. a) Kurumun insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapılması, hizmet üretim gücünün ve hizmet kalitesinin artırılması, personelin müdürlükler arasında etkinlik ve verimliliğ sağlayacak şekilde dağıtılması,
 2. b) Belediye bünyesinde işçi, memur, sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin işe giriş işlemlerini yapılması,
 3. c) Memurların adaylık sürecinde yetiştirilmesi ve asalet tasdiklerinin yapılması,

ç) Memur ve işçi disiplin kurullarının oluşturulması ve disiplin işlemlerini yürütülmesi, yasa ve yönetmeliklerce verilmiş görevler doğrultusunda diğer gerekli kurulların oluşturulması,

 1. d) Belediyenin kariyer planlarının hazırlanması ve uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması,
 2. e) Tüm çalışanların emeklilik işlemine kadar değişen bütün özlük sürecinin yürütülmesi ve özlük dosyalarının düzenli bir şekilde muhafaza edilmesi,
 3. f) Çalışanların izin, rapor veya ücretsiz izin taleplerinin değerlendirilmesi, gerekli yazışmaların yapılarak sonuçlandırılması,
 4. g) Hizmet içi eğitim programlarının planlanması ve eğitim planının hazırlanması; bu doğrultuda personelin eğitim ihtiyacının belirlenerek gerekli eğitimlerin alınmasının sağlanması,

ğ) Mesai saatlerinin takibi ve raporlanması,

 1. h) Mal bildirimlerini ve gizli sicil raporlarını kontrol edilerek saklanması,

ı) Gizlilik ve belgelerin yasayla saklanması gereken sürelerde gözönüne alınarak ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak arşivlenmesi,

 1. i) Toplu sözleşme ile işçilere verilmiş hakların kullanımında çıkan problemlerin çözümlenmesinin sağlanması,
 2. j) Staj başvurularını değerlendirirek kabul edilmesi ve eğitimlerine göre kurum içinde birimlere yönlendirilmesi,
 3. k) Belediye bünyesinde çalışan personelin moral güçlerini ve performanslarının yükselmesi için gezi, eğitim, kültür ve sanant etkinliklerinin düzenlenmesi,
 4. l) Stratejik plana uygun olarak birim bütçesinin hazırlanması ve en ekonomik şekilde kullanılması,
 5. m) Diğer müdürlüklerden gelen personel tekliflerini değerlendirilerek incelenmesi ve gerektiğinde atamalara ilişkin işlemlerin sonuçlandırılması,

o)Yetki, görev ve sorumluluk alanına giren diğer işler ile Başkan tarafından verilecek diğer görevlerin yapılmasına,

ilişkin görevleri ilgili mevzuat ve Belediyenin amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesinden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 8- (1)Müdür kendi yetki ve sorumluluk alanına giren konularda;

 1. a) Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek,
 2. b) Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak
 3. c) Gelen giden evrakı incelemek,
 4. d) Birimin kurumlar ve müdürlükler arası yazışmalarını yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
 5. e) Birim personelinin göreve devam/devamsızlığını izlemek,
 6. f) Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçesini hazırlamak,
 7. g) Görev alanı ile ilgili çalışmalarda düşük maliyet yüksek kalite ve verimlilik hedefleri ile hareket etmek ve personelini bu konuda teşvik etmek, bilinçlendirmek,
 8. h) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili yasa yönetmelik, kanun hükmünde kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,

ı) Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde Belediyeyi temsil etmek, verilen görevleri yerine getirmek,

 1. i) Belediyenin tüm personelinin özlük hakları ile ilgili uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarını çözümlemek,
 2. j) Görev ve yetkilerini Belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak ve olumlu imajını yükseltecek doğrultuda kullanmak,
 3. k) Birimin ve Belediyenin görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak, yürütülecek göreve uygun nitelikli, personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek,
 4. l) Personelin kişilik ve özlük haklarını koruyarak, mahiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak,
 5. m) Hizmet kalitesini yükseltecek kişisel ve mesleki eğitim programları hazırlamak ve bununla ilgili yayın ve bilgi kaynaklarından faydalanılmasını sağlamak,
 6. n) Yetkisini kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmak,
 7. o) Personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, personel ihtiyaçlarını sistemli bir biçimde tespit etmek, personelin birimler arasında sayı nitelik yönünden uygun biçimde dağılımını sağlamak, kadro, şema ve cetvellerini onaylattırmak ve kadroları sağlamak, buna göre atamalar yapmak,

ö) İşe alınacak personelin niteliklerini ve sınav yöntemlerini tespit etmek, uygulamaları izlemek,

 1. p) İşveren vekili olarak toplu iş sözleşmesi toplantılarına katılmak, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek,
 2. r) Personel ile ilgili yasaları derlemek, uygulamak, tüzük ve yönetmelik taslaklarını yasalara göre hazırlamak,
 3. s) Memur ve işçi disiplin kurulu çalışmalarına katılmak, kurulun raportörlük görevini yapmak,
 4. t) Kurum kadrolarında görevli bütün personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve cezalandırma gibi özlük işlerini yürütmek ve bu konulara ilişkin ödeme işlerine ait tahakkuklarını yürürlükteki ilgili yasalar, personel yönetmeliği ve diğer yönetmelik esaslarına göre uygun biçimde ve zamanında yapmak

görevlerini yerine getirmek ve faaliyetleri konusunda Başkanı düzenli olarak bilgilendirmekle görevlidir.

Müdürün yetkileri

MADDE 9- (1) Müdür kendi görev ve sorumluluk alanine dahil konularda;

 1. a) Başkanlık Makamınca verilen tüm yetkileri kullanmak,
 2. b) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde, koordinasyonu sağlamak, personeli denetlemek, çalışmalarda eşgüdümü sağlamak,
 3. c) Personeli arasında çalışma düzeninin sağlanması için görev bölümü yapmak,
 4. d) İşyerinde davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek disiplini sağlayıcı önlemler almak
 5. e) Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekalet edecek kişiyi belirlemek ve amirine teklif etmek,
 6. f) Her yıl bütçe taslağını hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak ve ilgili mevzuat ve belirlenen esaslar çerçevesinde müdürlüğünün bütçesini kullanmak,
 7. g) Uyarma ve kınama cezası vermek,
 8. h) Personel alım ilkelerini saptamak,
 9. i) Personele izin vermek,
 10. j) Müdürlükler ve birimler arası yazışmalar yapmak,
 11. k) Uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemek,

konularında yetkileri kullanmak ve Başkanı bu konularda düzenli olarak bilgilendirmele yetkilidir.

Müdürün sorumlulukları

MADDE 10- (1) Müdür görev ve yetki alanine giren konularda:

 1. a) Yetkili mercilere hesap vermekten,
 2. b) Personel kayıtlarının usulüne uygun ve saydam bir şekilde tutulmasından
 3. c) Emekli keseneği ve sigorta primlerinin yasal süreleri içerisinde bildiriminden
 4. d) Müdürlüğünün işlemlerinin düzenli ve tam olarak yürütülmesi için gerekli çabayı göstermemekten, ihmal ve ilgisizlikten, yetkilerini ve görevlerini gereği gibi kullanmamaktan ötürü Başkanlık Makamına ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

(2) Müdür mahiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve hususi menfaat sağlayacak bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez, borç alamaz.

Müdürlüğün memur personel işlemleri ile ilgili görevleri

MADDE 11- Müdürlük Belediyenin memur personeline ilişkin olarak;

 1. a) Başkanlığın personel ihtiyacını ve personelin göreve alınma ve görevden ayrılma ilkelerini tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,
 2. b) Kadro ihtiyacını tespit etmek, kadroların iptal ve ihdası için öneriler hazırlamak, iptal ihdas cetveli düzenlemek gerekçeleri ile birlikte Belediye Meclisine sunarak kadroların değişiklik ve ihdasını sağlamak, kadro defterini tutmak, bütçe için gerekli dokümanı vermek,
 3. c) Müdürlüklerin teklifi üzerine, başarılı aday memurların asalet onaylarını, başarısız adayların da kayıt kapama işlemlerini yapmak,

ç) Takdirname, ödül, teşekkür, görevden çekilme, disiplin cezaları, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak,

 1. d) Naklen atama onayları, terfi ve kademe ilerlemeleri, öğrenim değişikliği, borçlanma, emeklilik tescil işlemlerini yapmak,
 2. e) Başka kurumlarda hizmetleri olduğunu bildirenlerin hizmetlerinin işlenmesi ve gerekiyorsa intibak işlemlerini yapmak,
 3. f) Memurların kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde göreve başlayış, görevden ayrılış, vekalet görevi, ikinci görev, yer değiştirme, geçici görev, nakil, istifa, çıkarılma, silah altına alınma ve terhislerinde göreve dönmelerine ilişkin işlemlerini yapmak,
 4. g) Disiplin cezası alan memurların işlemlerini yapmak,
 5. h) Yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin onayları ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,

ı) Emekli ikramiyesi tahakkuk işlemlerini yapmak,

 1. i) Hizmet cetveli çıkarmak,
 2. j) 1, 2 ve 3’ncü dereceli kadrolardaki personelin hususi pasaport işlemlerini yapmak,
 3. k) Personelin mal bildirim beyannamesinin ilgili yasalar çerçevesinde doldurulmasını sağlamak
 4. l) Maaş işlemlerini yapmak,
 5. m) Belediye memurunun mali haklarına ilişkin her türlü işlemleri yürütmek,
 6. n) Emekli sandığı ilgili işlemler ile Emekli kesenekleri, kefalet, vergi ve harçlarla ilgili işlemleri yürütmek,
 7. o) Geçici ve sürekli görev yolluklarını düzenlemek,

ö) Belediye Başkanının aylık ödeneğini düzenlemek,

 1. p) Meclis, encümen ve komisyon üyeleri huzur hakkı ödeneğini düzenlemek,
 2. r) Başkan vekili ödeneğini düzenlemek,
 3. s) Doğum, ölüm yardımı bordrolarını düzenlemek,

ş)  Resmi kurumlar ve müdürlükler arası yazışmaları yapmak,

 1. t) Müdürlük bütçesi ile personel harcamalarına ilişkin bütçeyi hazırlamak,
 2. u) Memurlara kimlik kartı vermek,

ü) Sicil numarası verilmesine ait işlemleri yapmak,

 1. v) Memurların yan ödeme ve özel hizmet cetvellerini düzenleyerek ilgili kuruma göndermek
 2. y) Personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının düzenli olmasını ve yasal süresinde saklanmasını sağlamak,
 3. z) Personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek,
 4. aa) Belediyemizde yaz döneminde yüksekokul öğrencilerine staj yaptırılması ile ilgili

işlemleri yapmak,

görevlerini Belediyenin stratejik amaç ve hedefleri ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve zamanında yerine getirmekle görevlidir.

Müdürlüğün işçi personel işlemleri

MADDE 12- Müdürlük işçi personele ilişkin olarak;

 1. a) Belediyede 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 4857 sayılı iş yasası ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre işçi çalıştıran tüm müdürlüklerin işçi ihtiyaçlarını karşılamak,
 2. b) SSK işe giriş bildirgelerini vermek,
 3. c) 4857 sayılı iş kanunun 30’uncu maddesi gereğince özürlü ve eski hükümlülerin çalışması için gerekli yasal işlemleri yapmak,

ç) Emekliliği gelen işçilerin emeklilik işlemlerini yapmak,

 1. d) Görevinden istifa eden işçilerin kayıt kapama işlemleri ile görevine gelmeyen işçiler hakkında da yasal işlem yapmak,
 2. e) İşçileri yıllık ücretli izin onaylarını alarak izinlerini kullanılmasını sağlamak,
 3. f) İşe alınan işçiler ile çeşitli nedenlerle iş akitleri fesh edilen işçiler için gerekli formları düzenleyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve İş Kura bildirimde bulunmak,
 4. g) Toplu iş sözleşmesine ilişkin alt yapıyı hazırlamak ve idarenin imkanlarını gözönünde tutularak görüşmelere katılmak,
 5. h) Maaş işlemlerine ilişkin olarak;
 6. aa)Aylık ücretlerine ilişkin işlemleri yapmak,
 7. bb) Doğum, ölüm yardımı işlemlerini yapmak,
 8. cc) Mesai ve vardiyalı çalışma planını ve ücretini düzenlemek,

çç) Uzun yol primi yapmak,

 1. dd) Nafaka ve icra kesintilerini yapmak,
 2. ee) Disiplin Kurulu Cezalarını kesmek,

ff)İşyeri hekiminin ücret bordrosunu hazırlamak.

ı) İşçilerin adli davaları ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğüne ve mahkemelere gerekli bilgilerin verilmesini sağlamak,

 1. i) İşçi disiplin kurulunun oluşturulmasını ve bu kurul tarafından alınan kararların ilgililere tebliğini sağlamak,
 2. j) Müdürlüklerden gelen kadro tekliflerini inceleyerek gerekli meclis kararlarının alınmasının teminini sağlamak,
 3. k) Personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek,
 4. l) Personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının düzenli olmasını ve yasal süresinde saklanmasını sağlamak,
 5. m) Personelin aylık sigorta prim bildirgelerini yasal süresi içerisinde SGK’ya göndermek,
 6. n) İş akdi fesh edilen ve işten ayrılan işçilerin tazminat bordrolarını düzenlemek,
 7. o) İşçi personele ait bütçe hazırlamak,

ö) İş Kur’a her ay muntazam olarak çalışanları bildirmek,

görevlerini Belediyenin stratejik amaç ve hedefleri ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve zamanında yerine getirmekle görevlidir.

Müdürlüğün insan kaynağı planlama ve eğitimle ilgili görevleri

MADDE 13- Müdürlük Belediyenin insan kaynağı planlaması ve eğitimi ile ilgili olarak:

 1. a) Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek,
 2. b) Personelin verimli çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programlarını hazırlamak,
 3. c) Personelin etkinliğini ve verimliliğini arttırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine imkan sağlayacak olan liyakat sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit imkanlar sağlamak,

ç) Personelin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak Belediyeye bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek “Kurum Kültürü ve Bilinci’nin oluşmasını sağlamak,

 1. d) Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi eğitim olanakları sağlamak,
 2. e) Personelin kişilik ve diğer haklarını korumak ve gözetmek,
 3. f) Personelin Belediyedeki görevlerini, diğer hizmet birimleriyle ilişkilerini ve sahip oldukları yetkileri belirleyen iş analizine dayalı görev tanımları yapmak,

görevlerini Belediyenin stratejik amaç ve hedefleri ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve zamanında yerine getirmekle görevlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Müdürlük personelinin sorumlulukları

MADDE 14- (1) Müdürlük personeli yaptıkları işlerin niteliği ve gizliliği dolayısıyla;

 1. a) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işlerin gizli tutulması; bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunulmaması,
 2. b) Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her kurum içi ve dışı kerkese eşit davranılması,
 3. c) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılaması,

ç) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi; personel hakkındaki ahengin sağlanması için bireysel gayret gösterilmesi; olumsuzluk durumlarında konunun Müdüre bildirilmesi,

 1. d)Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyarak muhafaza altına alınması ve gerekli gizlilik kurallarına uyulması,

konularında gerekli dikkat ve özeni göstermekle sorumludur.

(2) Müdürlük personelinin birinci fıkrada sayılan hususlardaki sorumlulukları Müdür tarafından takip ve control edilir ve gerekli tedbirler alınır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 15- (1)Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 16- (1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütler Müdür ve Başkan tarafından giderilir.

Yürürlük

MADDE 17- (1)Bu Yönetmelik 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Arsuz Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü ve Belediye Başkanı yürütür.

SIRA

NO

SUNULAN

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1 Öğrenci Staj İşleri 1-Dilekçe
2-Okul Onaylı Staj Sözleşmesi
3-1 Fotoğraf
4-Öğrenci Belgesi
5-İkametgah
Üniversite 30 Gün
Lise 8 Ay
2 Görevde Yükselme Dilekçe(En Geç 1 Şubat Tarihine Kadar verilmesi gerekmektedir) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin ilan edilmesini müteakip en geç iki ay içinde atanır.
3 Atama İşlemleri 1-Dilekçe
2-Fotoğraf (6 Adet)
3-Sağlık Raporu
4-Sabıka Kaydı
5-Diploma Aslı veya Noter Tasdikli               Fotokopisi
6-Askerlik Belgesi
7-KPSS Sonuç Belgesi
15 Gün
4 İzin İşlemleri 1-Dilekçe, mazerete esas belge, rapor v.s. 2-Resmi Yazışma 1 Gün
5 Emeklilik 1-Dilekçe
2-Emeklilik Sevk Onayı
3-Fotoğraf (6 Adet)
3 Gün
6 Aile Yardım Bildirimi 1-Aile Durum Bildirim Formu

2-Dilekçe

3-Kimlik Fotokopisi

1 gün
7 Hizmet Borçlanması
(Askerlik)
 

İlgilinin Dilekçesi 657 sayılı DMK’nun 83,84. maddesi gereği

 

3 Gün
8 Kimlik ve Giriş Kartı İşlemleri 1 adet fotoğraf 3 Gün
9 Sendikalarla ilgili işlemler Resmi Yazışma Dilekçesi 15 gün
10 İntibak ve Hizmet Değerlendirmesi ile
ilgili işlemler
Dilekçe ve Mezuniyet Belgesi 1-3 ay
11 Memuriyetten Çıkarılma Disiplin soruşturması sonucu düzenlenen ve içerisinde 657 sayılı kanunun 125/E maddesine göre verilen disiplin kurulu kararı 6 ay
12 Mal Bildirimleri ile ilgili işlemler Mal Bildirim Formu 3628 sayılı Kanun 60 gün
13 İş Talebi Dilekçe(CV) 1 gün
14 Maaş Bordrosu ——————– 15 Dakika
15 Hizmet Belgesi Talebi Dilekçe 15 Dakika

Kurumsal