İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Anasayfa / Kurumsal / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir belediyesi Kanunu ve 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili diğer Mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;

Belediye Başkanı: Arsuz Belediye Başkanını,

Belediye: Arsuz Belediyesini,

Encümen: Arsuz Belediye Başkanlığı encümenini,

İdare: Arsuz Belediyesini,

Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,

İfade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Müdürlüğün çalışmalarında;

 1. a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
 2. b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 3. c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

 1. d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 2. e)  Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 3. f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluklar

Müdürlüğün yapısı

MADDE 6-  (1)Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış servislerden oluşur. Servisler Müdürlüğün görev alanına giren planlama, plan uygulama, inşaat kontrol, yapı kontrol, ruhsat bölümü, iskan bölümü, proje kontrol, jeoloji bölümü, adres ve numarataj ve istimlak ve kamulaştırma servislerini içerecek şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir.

(2)Müdürlükte kurulacak servisler ve görevlerin servisler arasındaki dağılımı müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak servis görevlilerine bildirilir.

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Arsuz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ;

 1. a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,
 2. b) Kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarını, ıslah imar planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, yapılan planları/ plan değişikliklerini hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclislerince uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak karar alınmak üzere üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı olurlarıyla Belediye Encümenine sunmak. Kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/tapu Müdürlüklerine iletmek,
 3. c) Meclis ve Encümen kararını gerektiren diğer dosyaları Başkanlık Makamına hazırlayarak sunmak,

ç) Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda Uygulama İmar planlarını yapmak ve yaptırmak,

 1. d)Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, Bu amaçla halkı bilgilendirmek,
 2. e) Onaylanan planlar doğrultusunda parsellerin Yol kotlarını ve İmar Çaplarını hazırlamak ve talep üzerine ilgililerine vermek,
 3. f) Binaya ait mal sahipleri ya da vekillerince müdürlüğe sunulan projeleri inceleyerek onaylamak,
 4. g) Onaylanan projeler doğrultusunda yapı izini vermek,

ğ) İnşaatı süren yapıların ruhsatına uygun devam ettiğine dair tüm vizelerini yapmak/ yaptırılmasını sağlamak,

 1. h) Yapı denetim Firmalarının Kanun ve yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, Bu firmalarla ilgili diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak,

ı) İnşaat Ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi vermek,

 1. i) İmarlı bölgede İnşaatı devam eden ya da biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı hususların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,
 2. j) İmarsız bölgede gerekli denetimleri yapmak mevzuata aykırı yapılaşma tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemleri ve yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,
 3. k) Dosyaların arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak,
 4. l) Mevzuata, Şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı karar alan Kurum ve kuruluşların kararlarına karşı gerekli araştırmaları yaparak gerektiğinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne görüş bildirmek,
 5. m) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak,
 6. n) İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek,
 7. o) Engelli ya da engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirmek,

ö) Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmakla,

Görevlidir.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6- (1) İmar ve Şehircilik Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan yardımcısına karşı sorumlu olup;

 1. a) Bu yönetmelikte açıklanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev alanına giren tüm hizmetlerin ilgili mevzuata uygun, etkili, verimli ve ekonomik yürütülmesini sağlamak,
 2. b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili, mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
 3. c) Müdürlük görev kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

ç) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

 1. d) İlgili yönetmeliğe uygun olarak müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve taşınır işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
 2. e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 3. f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşü hazırlamak,
 4. g) Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlatmak; harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ğ) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

 1. h) Çalışma alanına giren ve başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yapmak

ı) İşlemler esnasında çıkabilecek çeşitli sorunlar hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş talebinde bulunmak ve bu görüş doğrultusunda teknik düzenlemeyi oluşturmak,

 1. i) İş ve işlemlerin verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için ilgili mevzuata göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeteri kadar istihdam edilmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

Alt birim sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7– (1) Büroların işleyişinde yardımcı olmak, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve birimlerin denetiminde İmar ve Şehircilik Müdürüne yardımcı olmak üzere yeteri kadar İmar ve Şehircilik Müdürü alt birim sorumlularını görevlendirilir. Alt birim sorumluları görev ve yetkilerini sürdürürken müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Alt birim sorumlusu;

 1. a) Kendisine bağlanan alt birimlerin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
 2. b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak,
 3. c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle,

Sorumludur.

Plan uygulama birimi

MADDE 8- Müdürlüğün plan uygulama birimi;

 1. a) Parselasyon planlarına göre talep üzerine ada/parsellerin yapılaşma koşullarını belirten belgeyi Belediye Meclisince belirlenen ücreti karşılığında hazırlayarak vermek,
 2. b) Parsel sahiplerinin tabii zeminden kodlandırma ile ilgili taleplerini inceleyerek Encümen ya da Meclis tarafından bir karar alınmak üzere teklifleri Başkanlık Makamına sunulmak üzere müdürlük makamına sunmak,
 3. c) Parsellerin İmar durumu tanzim edilirken ada ya da parsel ölçeğinde planda tutarsızlıklar ve eksiklikler var ise bu belirsizliği ortadan kaldırmak için Belediye Meclisinde karar alınmasını teminen Başkanlık Makamına sunulmak üzere müdürlük makamına sunmak,

ç) Korunması gereken Kültür ve Tabiat varlıkları ile ilgili yazışmaları yürütmek tescilli yapıların ve alınan kararların arşivlenmesini sağlamak, ilgili birimler ve Belediyenin ilgili müdürlüklerini bilgilendirmek,

 1. d) İlçe sınırları içinde imar planı uygulaması bitmiş olan tüm ada/parsellerin talep karşılığı hazırlanan imar durumlarının orijinallerinin arşivlenmesini sağlamak, zaman içinde yapılan değişiklikleri Planlama ile koordineli olarak takip etmek,
 2. e) Kamu kurum ve kuruluşları, Mahkemeler ve şahıslardan gelen İmar Durumu bilgisi isteyen yazı ve dilekçelere ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek,
 3. f) Onaylanan İmar planları doğrultusunda parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak, yapılan bu planları inceleyerek Belediye Encümenine karar alınmasını teminen Başkanlık Makamına sunulmak üzere Müdürlük makamına iletmek,
 4. g) Re’sen veya talebe bağlı olarak parsellerin tevhid ve ifraz, yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerini incelemek ve Belediye Encümenine karar alınmasını teminen Başkanlık Makamına sunulmak üzere Müdürlük makamına iletmek,
 5. h) Hali hazır Haritaları yapmak veya yaptırmak,

ı) İşlemi biterek kesinleşen parselasyon planlarının ve halihazır haritaların Plan Uygulama ve Planlama Arşiv bürosunda usulüne uygun saklanmasını sağlamak,

 1. i) İmar planları üzerinde yapılan değişikliklerin parselasyon planı üzerine işlenmesini sağlamak, imar planı ile parselasyon planına işlenen bölümün tam ve eksiksiz yapıldığına dair parselasyon planına şerh koymak.
 2. j) Re’sen yapılan parselasyon planları ile ifraz ve tevhid işlemlerinin aplikasyonunu yapmak, paftalarını oluşturmak ve teknik kontrollerin yapılması için hazırlanan ve onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla kadastro müdürlüğüne iletmek,
 3. k) Tescil işlemi biten, yeni oluşan ya da değişen ada parsel no’larını İmar Durumu, Yol Kotu ve Arşiv bürolarına gerekli düzeltmelerin yapılması için bildirmek.
 4. l) Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahkemeler ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek, tüm yazışmaların birim ve müdürlük ana arşiv dosyasında saklanmasını sağlamak,
 5. m) Tescil edilmiş parselasyon planlarıyla oluşan yollara ait yol profillerini hazırlamak ve onay için Müdüriyet Makamına sunmak,
 6. n) Farklı yol profillerinin oluştuğunun tespit edilmesi halinde herhangi bir talimata gerek kalmaksızın gerekli düzenlemeleri yapmak ve yeni yol profillerini hazırlamak.
 7. r) Kotlandırma sırasında olağandışı kot farklılıkları gömülme ya da açığa çıkmaların tespiti halinde konuyu ilgili birimine bildirmek ile görevli ve yetkilidirler.
 8. o) Belediye encümenince onanmış olan tüm parselasyon planlarını İmar planı ile karşılaştırarak son kontrolü yaparak korunaklı dolap ve çekmecelerde muhafazasını sağlamak,

ö) Belediye sınırları içerisinde/sorumluluk dahilinde bulunan tüm halihazır haritaların temin edilmesi, tüm kadastro ve imar parsellerinin bu haritalara işlenmesi, cadde, sokak vb. bilgilerin gerek haritalar üzerine ve gerekse sayısal ortamda işlemek ve bunların oluşması için gerekli ortamı sağlayarak ilgili birim ve kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak,

 1. p) Diğer büroların parselasyon planlarına yönelik her türlü resmi taleplerini karşılamak, bu doğrultuda gerekli techizat ve ekipmanı sağlamak ve bu konudaki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve eğitim ortamları oluşturmak için gerekli yazışmaları hazırlayarak yetkililere sunmak,
 2. r) Encümen ve meclis kararlarına ait tüm bilgileri dosyalayarak kayıt altına almak, diğer birimlerden gelen durdurma ve serbest bırakma talimatlarını, terk ve hibe işlemlerini ada parsel ve hisse bazında gerekli tüm yerlere not koyarak arşivlemek ve elektronik ortama işlemek/işletmek,
 3. s) Diğer bürolarından gelen tüm bilgi ve belgeleri usulüne göre kayıt altına alarak sayısal ortamda saklanmasını sağlamak,

İle görevli ve yetkilidirler.

Planlama Birimi

MADDE 9-  (1) Planlama birimi;

 1. a) İlçe sınırları içinde onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, yürürlükteki İmar Mevzuatı doğrultusunda 1/1000 ölçekli İmar Planlarını hazırlamak ve bir karar alınması için belediye meclisine sunulmak üzere imza sürecinin tamamlanması için müdürlük makamına sunmak,
 2. b) İlgililerince teklif edilen imar planı/değişiklikleri tekliflerini İmar Mevzuatı doğrultusunda incelemek ve bir karar alınması için Belediye Meclisine sunulmak üzere imza sürecinin tamamlanması için müdürlük makamına sunmak.
 3. c) Mahkemelerden, Kamu Kurum ve kuruluşları ile şahıslardan gelen dilekçelere İmar Mevzuatı doğrultusunda gerekli araştırmaları yaparak cevap vermek,
 4. d) Kentin onaylı imar planına göre yapılaşması için ilgili diğer Birimler ve müdürlüklerle eşgüdümde bulunmak, gerek duyulması halinde uygulama açısından görüşler bildirmek. Onaylanan İmar planları hakkında ilgili diğer birim ve Müdürlükleri bilgilendirmek.
 5. e) İmar planları ile ilgili Yargı kararlarının süresi içinde yerine getirilmesini sağlamak,
 6. f) Kentin gelişmesi sorunları ve çözümüne yönelik olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü birimleri ile ilgili diğer Müdürlüklere brifingler vermek,

İle görevli ve yetkilidir.

İnşaat Kontrol Birimi

MADDE 10- İnşaat kontrol birimi;

 1. a) 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan bölgeleri yerinde kontrol etmek,
 2. b) Kaçak inşaat ve gecekondu yapılmasını önlemek için tedbirler alınmasını sağlamak,

c)Talebe bağlı ya da şikayete konu olan veya diğer bürolardan istenmesi durumunda binaların gabari ölçümlerini yaparak tutanaklarını hazırlamak,

ç) Mevcut binalardaki proje hilafı hususlarının denetimini yapmak,

 1. d) Yapıya ve çevreye ilişkin şikayetlerin yerinde incelemesini yapmak,
 2. e) Ruhsat ve eklerine ve mevzuta aykırı olan hususları tespit tutanağına bağlamak ve tebligatlarını yapmak.
 3. f) Vatandaşlardan gelen şikayet ve dilekçelere yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek,
 4. g) Kaçak ve ruhsatsız inşaatlarla ilgili 3194 sayılı yasa ve yönetmelikler çerçevesinde işlem yapmak,
 5. h) Kaçak yapılan inşaatın tespiti halinde inşaatı durdurmak, yapı tatil zabıtları düzenleyerek mühürlemek, ilgili diğer birimlerden yardım alarak inşaat malzemelerini Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü marifetiyle emanete almak. Zabıta müdürlüğünü bilgilendirerek mühür fek ki yapılmamasının sağlanması için kontrol altında tutulmasını sağlamak,

ı) Mevcut binalarda tasdikli projesine aykırı yapılmış değişikliklerle ilgili imar mevzuatının ceza maddeleri doğrultusunda bir karar alınması için Belediye Encümenine rapor sunmak.

 1. i) Kaçak ya da ruhsata aykırı hususların Fen İşleri Müdürlüğünce onaylı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesini sağlamak bakımından hazırlanan raporları Encümen kararına bağlanması için Başkanlık Makamının oluruna sunmak,
 2. j) Kamu arazisi üzerine yapıldığı anlaşılan izinsiz yapıların ruhsata bağlanıp bağlanamayacağını tespit ederek 775 sayılı kanun ve diğer yasalar doğrultusunda Fen işleri Müdürlüğünce yıkılmasını sağlamak,
 3. k) Belediye Encümenince verilen kararın muhataplarına tebliğini sağlamak Zabıta Müdürlüğüne gerekli yazışmaları yapmak,
 4. l) Encümen kararı ile çıkan para cezalarının tahsili amacı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek,
 5. m) Ruhsata aykırı hususların ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesini sağlamak için encümen tarafından alınan hizmet kesimi kararlarını ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,
 6. n) Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahkemeler ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek, tüm yazışmaların birim ve müdürlük ana arşiv dosyasında saklanmasını sağlamakla,

Görevli ve yetkilidir.

Yapı Kontrol Birimi

MADDE 11- (1) Yapı kontrol birimi:

 1. a) Yapı Ruhsatı alan binaların Yapı Denetim Kanununun öngördüğü biçimde temel vizesi, su basman vb. hak ediş etaplarının kontrollerini zamanında yapmak. Zamanında kontrollerini yaptırmayan yapı denetim firmalarının kontrollerini/takibini yaparak denetim firması hakkında cezai yaptırım uygulanması yolunda belediye encümenine rapor sunmak,
 2. b) Yapı denetim firmalarının ilgili Kanun çerçevesinde denetimini yapmak, hak ediş ve sicil belgelerini tutmak ve düzenlemek, hesaplarını tetkik etmek, Yapı denetim hizmet bedellerini tahsil etmek ve ödenmesini sağlamak, iş bitiminde firmanın bina ile ilişiğini kesmek,
 3. c) Yeni inşaatların ruhsat ve eklerine uygunluğunu yerinde kontrol etmek,
 4. d) Talebe bağlı olarak Parsellerdeki binaların su basman kotlarının tasdikli mimari proje ile uygunluğunu kontrol ederek temel vize tutanaklarını hazırlamak,
 5. e) Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahkemeler ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek, tüm yazışmaların birim ve müdürlük ana arşiv dosyasında saklanmasını sağlamakla

Görevli ve yetkilidir.

İnşaat Ruhsat Birimi

MADDE 12- (1) İnşaat ruhsat birimi;

 1. a) İnşaat ruhsatı almak isteyen mülkiyet sahiplerine, inşaata başlamadan önce;

1) Yapılacak yapının, tapusunu, çapını, röperli krokisini, imar durumunu, istikamet krokisini, ilgili mühendis odalarından ve ilgili kurumlardan onaylı mimari projesini, deprem yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanacak betonarme projelerini, inşaat mühendisinin statik hesaplamasına esas teşkil edecek jeoteknik veya jeolojik zemin etüt raporunu,

2) Proje müelliflerinin taahhütname belgelerini, fenni mesul taahhütnamelerini;

3- Yapı sahibi ve arsa bilgilerini içeren, tapu kaydı(ortaklı ise, noter tasdikli vekaletname dilekçesi) nüfus cüzdanı örneği;

4- 5 kat ve üstü için Asansör Avan Projesini; 10 kat ve üstü için çift asansör ve avan projesini;

5- 8 kat ve üstü için paratoner hesabını;

6- Müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim şirketi ile ilgili gerekli evrakları;

İncelemek ve inceleme sonucunda herhangi bir eksik görülmezse Yapı Ruhsatını düzenlemek,

 1. b) Tadilat mimari projelerinin onayı sonucunda tadilat yapı ruhsatı vermek,
 2. c) Mimari Proje üzerine işlenmiş olan tashihatların ruhsata bağlanmasını sağlamak,

ç) Talep halinde ruhsat suretlerini vermek,

 1. d) Projelere göre hazırlanan m2 cetvellerini kontrol etmek ve onaylamak,
 2. e) Ruhsatla ilgili başvurulara süresi içinde cevap vermek,
 3. f)Ruhsat harçlarını ve tanımlanması halinde Belediye Meclisince belirlenen hizmet ücretlerini tanzim ederek bunların tahsilatını sağlamak,
 4. g) Ruhsata ilişkin açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,
 5. h) İmarlı ya da imarsız alanlarda yürürlükteki mevzuat doğrultusunda geçici yapı izini verilebilmesi için gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak, gerekli görüşleri almak ve raporlarını hazırlayarak karar alınmasını teminen Encümene sunulmak üzere müdürlük makamına sunmak, encümen kararı doğrultusunda işlem tesis etmek

İle görevli ve yetkilidirler.

İskan Birimi

MADDE 13-(1) İskan birimi;

 1. a) Belediye sınırları dahilinde bulunan binaların, inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri ve bağımsız birimlerin Genel İskan ve Kullanma izinlerini hazırlamak, inşaatı tamamlanan binaların ilgililerin yazılı istemleri üzerine onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapmak, kontrolü yapılan bina için genel iskan raporu düzenlenmesine esas teşkil eden raporları (Tedaş, Meski, Sığınak, Asansör, Yangın Tesisatı) ile ilişiksiz yazıları (emlak vergi ilişiği ve SSK borcu yoktur yazısı)istendikten sonra genel iskan raporu düzenlemek, raporda bağımsız birimlerin niteliğini, oturumunu, numaralarını belirtmek,
 2. b) İnşaatı tamamlanan binalara genel iskan düzenlenmesinin ardından bağımsız birimlerin ayrı veya toplu olarak kullanma izinlerini tanzim etmek ve ayrıca inşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleri düzenlemek.
 3. c) Arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış kullanma izinlerini, talep olduğunda suret olarak vermek,

ç) Asansör ve yangın tesisat raporlarını, makine mühendisi ile beraber yerinde kontrol ederek hazırlamak,

 1. d) Kullanma izni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek,
 2. e) Müracaatlarda onaylı proje ve eklerine uygun olmayan ya da projesine göre henüz tamamlanmamış binalar için ilgilisine yazı ile cevap vermek,
 3. f) Genel İskanı alınmış, ancak kullanma izni alınmamış bağımsız birimleri tespit edip müracaatlarını sağlamak,
 4. g) Yapıların fotoğraf tasdikini yapmak,

ğ) Kontrol edilen ruhsatlı binada aykırı hususun tespiti halinde rapora bağlayarak, Yapı Denetim Bürosuna gereği için iletmek,

 1. h) Yapı denetim firmalarının mevzuatın getirdiği kontrol ve onaylarını yapmak,

ı) Yapı kullanma izin belgesi taleplerini mevzuattaki süresi içinde inceleyerek gerekli işlemi tesis etmek ve sonucundan dilekçe sahibini bilgilendirmek,

 1. i) Yapılan işlemlerin gerek bilgisayar ortamında, gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenlemek,
 2. j) İlgili meslek odaları, SSK ve Devlet İstatistik Enstitüsüne aylık kullanma izni verilerini göndermek,
 3. k) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün diğer birimleri ile koordineli çalışarak bilgi vermek,

İle görevlidir.

Proje Kontrol Birimi

MADDE 14– (1) Proje kontrol birimi:

 1. a) Mimari Proje Birimi;

1) Yeni yapılacak olan binaların ruhsat ekleri mimari projelerini, peyzaj projelerini Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve plan notları çerçevesinde incelemek ve onaylamak,

2) Doğal gaz projelerini ve ısı yalıtımı projelerini incelemek,

3) Onaylı Mimari projelerin tadilatının talebi halinde bunları incelemek ve onaylamak,

4)  Mevcut binalarda veya projelerde tashihat taleplerini incelemek ve sonuçlandırmak,

5) Suret projeleri kontrol ederek bunların onayını yapmak,

6)  Mimari projelerin tasdiki veya düzenlenmesi ile ilgili talep ve şikayet dilekçelerini cevaplamak,

7) Yapı denetim birimlerince ve diğer müdürlüklerden talep edilen görüşleri vermek ile görevli ve yetkilidirler.

8) İmar durumu ve istikamet krokisine göre projeleri incelemek, Belediye Gelirleri Kanunu ile Belediye Meclisinin harç ve ücret tarifesi uyarınca inşaat ruhsat harçlarını hesaplamak, tahakkuk ettirmek,

 1. b) Statik ve tesisat birimi;

1) İmar planlarına esas jeolojik etütler, jeoteknik etütler ile yapıların mimari projesi ve statik hesaplarına esas olmak zemin etütlerini incelemek ve onama işlemlerini yürütmek,

2) Ruhsata tabi tüm yapıların ruhsat eki olan betonarme projelerinin tetkiki ile bunların onama işlemlerini yürütmek,

3) Yeni yapılacak binaların ruhsat eki olan tesisat projeleri ile asansör projelerinin tetkiki ile onama işlemlerini yürütmek,

4) Binaların ısı yalıtım projelerine uygunluğunu kontrol ederek ısı yalıtım vizelerini yapmak,

5) Yeni tesis edilecek asansörlerin, asansör yönetmeliğine uygunluğunu kontrol ederek, asansör işletme ruhsatlarını tanzim etmek,

6) Mevcut asansörlerin yılda en az bir kez kontrol ederek bunların emniyet ve işletme açısından uygun olup olmadığını kontrol ederek asansör işletme ruhsatlarını yenilemek,

7) Görev konuları ile ilgili şikayet ve istekleri değerlendirmek ve her türlü yazışmaları yürütmek,

İle görevli ve yetkilidir.

Jeoloji Birimi

MADDE 15- (1) Jeoloji birimi;

 1. a) Zemin durum belgesi hazırlamak,
 2. b) Zemin harçları tahakkuk etmek,
 3. c) Zemin durum belgesine göre arazide çalışma şeklini belirlemek ve kontrol etmek,

ç) Zemin araştırma raporlarının büroda kontrolünü yapmak ve doğru yapılmasını sağlamak,

 1. d) Zemin araştırma raporlarını okuyarak “yer mühendislik projesi kontrol formlarına” işleyerek bilgisayar ortamında kayıt altına almak ve çıktı olarak imzalı dosyalamak ve arşivlemek,
 2. e) Uygun raporları imzalamak ve bir nüshasını belediyede arşivlemek bir nüshasını Hatay Büyükşehir arşivine ulaştırmak,
 3. f) Bayındırlık ve iskân bakanlığı, afet işleri, il imar, Büyükşehir belediyesi ile ilgili genelgeleri takip etmek, meslek odaları ile koordineli çalışmak. Gerektiğinde yazışmalar yapmak,
 4. g) Yer bilimleri ile alakalı tüm konularda imar müdürlüğüne bilgi ve hizmet vermek,
 5. h) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

ı) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek,

İle görevlidir.

Adres ve Numarataj Birimi

MADDE 16-(1) Adres ve numarataj birimi;

 1. a) Kenti planlamak ve hizmet vermek için kenti sokak sokak, adres adres tanımak üzere, bilginin alt yapısını oluşturmak; mevcutta bulunan arsa ve binaların numaralandırma işlemini yapmak; sabit adres standardını sağlamak,
 2. b) Oluşturulan kent bilgi sisteminin alt yapısıyla çevre ve emlak vergilerinin toplanmasına katkıda bulunmak; İnşaat ruhsatının verilmesinde kolaylık sağlamak, vb. hizmetlere altlık oluşturmak,
 3. c) Nüfus sayımı ile ortaklaşa çalışma yaparak, adres ve nüfusun eşleştirilmesini sağlamak, ulusal adres veri tabanı oluşturmak,

ç) Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yapmak,

 1. d) Belediye yasası uyarınca mahalle kurulması, bölünmesi, isim değiştirilmesi sınırlarının tespiti ile ilgili işleri yapmak.
 2. e) Cadde, sokak, meydan, üst geçit, park ve bahçelere isim verilmesi meclise sunmak,

İle görevlidir.

İstimlak ve Kamulaştırma Birimi

MADDE 17- (1) İstimlak ve kamulaştırma birimi;

 1. a) Kamulaştırma yapılacak yerlerin kamulaştırma işlem dosyalarını hazırlamak ve ilgili ünitelere göndermek,
 2. b) Belediyeye ait taşınmaz malların Tapu Sicil Müdürlüğünden kayıtlarını çıkarmak, listesini düzenlemek, zemindeki kullanımları tespit etmek,
 3. c) Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için, yollar, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin Kamulaştırma Yasası uyarınca, kamu yararına kamulaştırma işlemlerini yapmak, yürütmek,

ç) Mülkiyeti hazineye ait kamu hizmetlerine ayrılmış yerlerin Belediyeye devir işlemlerini yapmak,

 1. d) Belediyeye ait taşınmaz malların bütün haklarını korumak, kollamak, gözetmek, daha iyi değerlendirilmesini sağlamak için çeşitli projeler üretmek,
 2. e) Kamulaştırma ile ilgili 5 yıllık imar programlarını hazırlamak,
 3. f) 2442 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 30’uncu maddesine göre kamu kurumu ve tüzel kişilerinin sahip oldukları taşınmaz mal veya irtifak haklarının, bedelde karşılıklı olarak anlaşıldığı takdirde bedelin ödenerek Encümen Kararı ile taşınmaz malları ilgili kurumlarla görüşerek devir etmek,devir almak işlemlerini yapıp yürütmek tapu işlemlerini sonuçlandırmak,
 4. g) Mülkiyetinin tamamı belediyeye ait, uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmamış olanların Belediye Meclisi ve Encümen kararları doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’na göre satışlarını ve tamamının Mülkiyeti Belediyeye ait olmayan özel kişilerle hisseli olanları diğer hissedarlara veya müstakil olup ancak uygulama imar planı gereği müstakilen tek başına inşaat yapmaya müsait olmayan parselleri bitişiğindeki taşınmaz mal sahiplerine, 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 17’nci maddesine göre, satılması zorunlu olan parsellerin satış işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak,

ğ) 2981/3290 Sayılı Yasa’nın 10/c maddesinin (imar ıslah uygulaması) uygulanması sonucunda tapu kütüğüne ipotek tesisi için gerekli ipotek bedellerinin tespiti işlemlerini, yol artığı olup imar planı gereği ihdasen bitişik, parsel sahibine satılacak olan taşınmaz malların tahmini satış bedellerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun oluşumu için gerekli işlemleri yapmak,

 1. h) Belediyeye hibe edilen, devir edilen taşınmazların tapuda devir işlemlerini, ayrıca şuyulandırma nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adına tescil işlemlerinin tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılmasını sağlamak,

ı) Belediye projeleri için arsa sağlamak, proje ve öneriler geliştirmek, Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için ve Belediyenin görevleri olan 14.50 metre genişliğine kadar olan yollar, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha gibi kamu hizmetleri için kamu yararına ayrılan yerlerin 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Yasası hükümlerine göre kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

İle görevlidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili genel hükümlere göre işlemler yürütülür.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 19- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütler Müdür ve/veya üst yönetici tarafından giderilir.

 Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA

 NO

 

VATANDAŞA SUNULAN

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1 İmar durumu verilmesi ( Yazılı )  

1)Talep  dilekçesi,
2)Tapu, Aplikasyon Krokisi,
3) Vekaletname

 

Evrakların tamamlanmasından sonra 2 gün.
2 İmar Çapı Verilmesi  

1) Talep  dilekçesi,
2) Güncel Tapu Kaydı ( takiyatlı),
3) Aplkasyon Krokisi,
4)Vekelatname( varsa)

 

Evrakların tamamlanmasından sonra 5 gün.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve  değişikliği Talebi

1) Talep  dilekçesi,
2) Güncel Tapu Kaydı ( Takiyatlı),
3) Başvuru tarihinden en fazla altı(6) ay önce alınmış koordinatlı kadastral çap,
4) Mülkiyet sahiplerinin imza sirküleri,
5) Muvaffakatname /vekaletname,
6) İmza sirküleri(şirket ise),
7) Yetki Belgesi,
8)  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde öngürel  nitelik ve içerikte hazırlanan ,1/1000 ölçekli İmar planı veya plan değişikliği  talebi ( 8 takım ),
9) Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde öngürel  nitelik ve içerikte hazırlanan inceleme ve araştırma  plan açıklama raporu,( 8 takım )
10)1/1000 ölçekli İmar planı değişikliği  dosya cd                       ( 8 takım) ,
11) Müellife ait Şehir plancıları Odası büro Tescil Belgesi,
12) Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi
14) İlgili Kurum görüşleri
 

 

 

 

Evrakların tamamlanmasın
dan sonra  30 gün içinde Meclise sevkedilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapı Ruhsatı verilmesi

 

Proje müelliflik Belgesi taahhütnamesi

1) Mimari Taahhüt,
2) Statik Taahhüt,
3) Elektrik Taahhüt,
4) Makina Taahhüt, l
5) Tüm Müelliflerin İkametgahları,

Tus Müelllliflik Belgeleri (Fenni Mesuliyet)
6) ) Mimari Taahhüt,
7) Statik Taahhüt,
8) Elektrik Taahhüt,
9) Makina Taahhüt,
10) Tüm Müelliflerin İkametgahları ,

Yapı Deneti Evrakları
11) Malsahibi- Yapı Denetim  Sözleşmesi,
12) Yapı Denetim Taahhütnamesi,
13)Bayındırlık İzin Belgesi ( YİBF çıktısı),
14) Yapı Deneti İzin Belgesi,
15) Denetçi Belgeleri ve İkametgahları,
16) Yapı Denetim Yetkilisi  Yetki Belgeleri,
17) Yapı Denetim Yetkilisi İmza Sirküleri,
18) İlk Taksit Makbuzu ( Mal Müdürlüğü Dekontu),
19) Proje Kontrol Formu,
20) Dilekçe,

Müteahhit  Firma Evrakları
21) Vergi Levhası ( Güncel ),
22) Müteahhit   Taahhütnamesi ,
23) Ticari Sicil Kaydı,
24) İmza Sirküsü,
25) Şantiye Şefi Sözleşmesi
26)Şantiye Şefi Taahhütnamesi,
27) Şantiye Şefi Oda Kaydı,
28) Müteahhit-Mal sahibi Sözleşmesi

Jeolojik ve Jeofizik
29) Jeolojik ve Jeofizik raporlar,
30)  Jeoloji Mühendisi Taahhütnamesi ,
31) Jeofizik  Mühendisi Taahhütnamesi

Harita Mühendisi Evrakları
32) Harita Mühendisi Taahhütnamesi,
33) Harita Aplikasyonu,

Parsele Ait Evrakları
34) Şerhli Güncel Tapu Kaydı,
35) İmar Çapı ( son 1 yıla ait),
36)Kadastro Aplikasyonu,
37) Ölçü Krokisi,

Projeler
38) 6 adet Mimari,
39) 6 adet Statik,
40 )6 adet Makina,
41) 6 adet Elektrik,

Diğer Evraklar
41) Mal Sahibi İkametgahı,
42) Vekaletname ( Tapu Hisseli İse)
43)Sığınak Raporu ( İlgili Kanun Gereği Sığınak gerekiyorsa)
44) Karot
45)Teknik Rapor,
46) Asansör Raporu
47)Hafriyat ve atık formu,
48) Numarataj Cd ve Evrakları
49) İskele Formu,
50) Foseptik krokisi
51)Harç Makbuzu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evrakların tamamlanmasından sonra 30 gün

 

5 Kat irtifakı için Bağımsız Bölüm Tasdiki Yapılması 1) Talep  dilekçesi,
2) Tasdikli Proje,
3) Kat İrtifakı Ücreti Ödeme Dekontu,
4) Kat İrtifakına esas hisse oranlarını gösteren Bağımsız Bölüm Listesi.
5) İmar Çapı
Evrakların tamamlanmasından sonra 5 gün
6 Yıkım Yapı Ruhsatı  1) Talep  dilekçesi,
2)Yıkılacak Yapının Adresi,
3)Yapı Hisseli ise , Hissedarlardan Noter onaylı muvaffakat),
4)Doğalgaz, su,vb. altyapı hizmetlerinin kesildiğine dair ilgili kurumlardan alınmış Belge,
5)Güncel tapu Kaydı ( Şerhli),
6)Mali Hizmetler Müdürlüğünden ilişik Kesme yazısı ( Borcu Yoktur),
7)Binanın Boş Olduğuna dair Nüfus Müdürlüğünden alınmış Belge,
8)Yıkım Müteahhidi veya fenni Mesul ( İnşaat Mühendisi) evrakları ( Tahhütname, İkametgah)
9)Yapı Riskli ise Riskli Yapı Raporu),
10)Fotoğraf ( Yıkım öncesi ve Yıkım Sonrası),
11) Ruhsat fotokopisi( yapı ruhsatlı ise), yok ise yıkılacak yapının özellikleri ile ilgili bilgi ve belge,
12)Mal sahibinin yeni ikametgah adresi
13)Elektrik Mühendisinde teknik rapor ( Yapıdan elketriğin kesildiğine dair ) ,
14) Binanın Yıkıldığına diar İnşaat Kotrol biriminden alınmış rapor
15)Harç Denontu )
Evrakların tamamlanmasından sonra 7 gün
7 Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi

 

1) Talep  dilekçesi,
2) Yapı Ruhsatı( Temel vizesi onaylı),
3) Aplikasyon Krokisi( Röleve Krokisi).
4)Arıtma Deşarj izni ( 20 bağımsız bölüm ve fazlası için)                               5)Enerji Kimlik   Belgesi,
6)SGK alınmış, Sigorta İlişiksiz Belgesi ,
7)Vergi dairesinden alınmış Cins Değişikliği Belgesi                          5)Enerji Kimlik Belgesi,
6)Hakediş Ödenti Çıktısı ( en az %80 seviye) ,
7)Sığınak Raporu ( Sığınak gerekli yapılar için )
6)Asansör Projesi ,
Evrakların tamamlanmasından sonra 30 gün
8 Basit Onarım İzin Belgesi verilmesi. 1- Matbu dilekçe,
2- Güncel Tapu Kaydı ( Takiyatlı),
3- Vekaletname,( Başvuran Vekil İse)
4-Kira sözleşmesi (Başvuran Kiracı ise Tadilat yapılabilir ibaresi olacak.)
Evrakların tamamlanmasından sonra 3 gün
9 İfraz-Tevhit-Yola Terk İşlemleri            ( 3194 sayılı imar Kanunun 15.ve 16.maddesi işlemleri) 1) Talep  dilekçesi,
2) Vekaletname( Başvuru Yapan Vekil İse),
3) Yetki Belgesi ( Şirket İse)
4) Harita Mühendisi Tarafından hazırlnmış folyeler ( 3 adet),
5)  Güncel Tapu Kaydı ( Takiyatlı),
6) Kimlik fotokopisi,
7) Kadastro Müdürlüğünden onaylı teknik bilgi ve belge,
8) CD ortamında sayısal veriler,
9)Encümen kararı ( evrakların tamamlanmasından sonra Encümene sunularak idaremizce alınan Encümen Kararı),
10) Tevhit-İfraz ödeme Harç ve ücretlerin ödeme dekontu,
11) Kadastro kontrolünden çıkmış işlem dosyası ( 1 takım),
30 gün
10 İmar Uygulaması( 3194 SayılıKanunun 18.madde uygulaması) 1) Talep  dilekçesi,
2)  Güncel Tapu Kayıtları ( Takiyatlı),
3) Belediye Encümen Kararı
4) Uygulama sahasında varsa ilgili Kurumlara dair kurum görüşleri,,
5)  Uygulama Sahasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazımimar planlarına iat onaylı örnekler  ,
6) Uygulama sahasındaki mülikeytin ,halihazır haritaya tatbiki krokileri,
7)Uygulama sahsına ait ada bölüm krokileri,
8) Kadastro Müdürlüğünden onaylı teknik bilgi ve belge,
9) Uygulama sahasına ait son durum krokileri,
10)  1/1000 ölçekli uygulama imar folyesi üzerinde düzenleme sınırı, mülkiyet durumu,imar durumları ( her bir ayrı renklerde düzenlenecektir.)
11) Ölçüm ve Hesaplara ait teknik dosya,
 
11 Kamulaştırma 1) Talep  dilekçesi,( varsa)
2) Encümen Kararı,
3) Encümen Kararına istinaden Kamulaştırma yapılacak taşınmaza ilişkin Tapu Müdürlüğünden  bilgi talep edilmesi,
4) Mülki mAmirlerden Kamu Yararı Kararı alınması,
5)  Kıymet Takdir Komisyonu tarafından bedel belirlenmesi ( Fiyat araştırması ilgili kurum , kuruluş ve piyasadan ) ,
6) Kamulaştırma yapılacak parsel veya parsellerin mülkiyet sahiplerinin  uzlaşmaya davet edilmesi,
7) Uzlaşma  tutanağı( sağlanığ sağlanmadığına dair.),
8) Uzlaşma Sağlanması durumunda , ilgili Tapu Müdürlüğüne bilgi verilmesi,,
9)Uzlaşma sağlanmaması durumunda 4650 sayılı yasanın 10. maddesi  kapsamında Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılması
 

60 gün( uzlaşma sağlanmaması durumunda dava süreci)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Hakediş Düzenlemeleri.

1) Hakediş Dilekçesi,
2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Web sitesinden alınan Yapı Denetim Hizmet Bedeline ait Hakediş Raporu,
3) İşyeri Teslim Tutanağı,
4) 1000 m2 altı yapıya ilişkin Denetleme Bedelinin Tamamının , 1000 m2 ve üstü yapıya ilişkin Denetleme Bedelinin en az %20 tutarının yatırıldığına dair dekont,
5) Personel Bildirgesi,
6) SGK Bildirgesi,
7) Hakediş Listesi,
8) Yapıya İlişkin Bilgi Formu,
9)Damga Vergisi Beyannamesi,
10) Yapı Ruhsatı,
11) Yapı Denetim Taahhütnamesi,
12) Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
13)Hakedişi düzenlenen kısma ait hizmet bedeline ilişkin fatura,
Evrakların tamamlanmasından sonra 2 gün.

 

13 Yapı Denetim Şirketi Feshi İşlemleri 1-Talep Dilekçesi,
2- Devir alacak Yapı Denetim Firması Evrakları,
3-Devir alacak Yapı Denetim Firmasına ait sözleşme,
4-Yapı Tatil Zaptı,
5-Fesih Seviye Tespit Tutanağı,
6- Yapıya ait son Ruhsat,
7-Devir alacak Yapı Denetim Firmasına ait sözleşme,
8-Yapı Tatil Zaptı,
9-Fesih Seviye Tespit Tutanağı

Evrakların tamamlanmasın
dan sonra 7 gün.

 14Elektrik yazısı verilmesi1-Talep Dilekçesi,
2-Güncel tapu Kaydı( Takiyatlı),
3-Nüfuz Cüzdanı fotokopisi,
4-Numarataj Belgesi ( Büyükşehir Numarataj Biriminden),
5-Emlak Beyanı,
6-Binaya ait fotoğraflar,15 gün15İşyeri Açma Ruhsatı ile ilgili İmar yazısı1-İlgili Müdürlük talep yazısı,
2- Güncel Tapu Kaydı ( Takiyatlı), ..5 gün16Dilekçe değerlendirme ve cevaplandırma
hizmeti

30 gün

 

17Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılar için yapılan işlemler1-Yazılı, Sözlü ihbar yada denetimlerde tespit

 

3 ay

 

 

 

18Tehlikeli binalar için
yapılan işlemler

1 ay

 

 

Kurumsal