İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Anasayfa / Kurumsal / İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

ARSUZ BELEDİYESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanaklar

Amaç

 

Madde 1: Sıfır Atık Yönetmeliği, 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yönetmeliğinin amacı; Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esaslar Arsuz Belediyesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

 

Madde 2:  Bu Yönetmenlik, Arsuz Belediyesi Başkanlığı  İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kuruluşuna, görevlerine, yönetim ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 3:  Bu yönetmenlik,5393 sayılı  Belediye Kanunu,  2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Belediyelere çevre konusu ile görev, yetki veya sorumluluk yükleyen diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu yönetmenlikte geçen:

 

Belediye:  Arsuz Belediyesini,

 

Başkanlık: Arsuz  Belediye Başkanlığını,

 

Meclis: Arsuz  Belediye Meclisini

 

Müdürlük: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünü

 

Personel: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne bağlı tüm çalışanlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve İdari Yapı

 

Madde 5: Müdürlüğün Kuruluşu

 

Müdürlük, 5393 sayılı Belediyeler kanununun 49. Maddesi ile 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli idareler birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yer alan düzenlemeler çerçevesinde Arsuz Belediyesi Meclisinin 01/09/2022 Tarih ve 52  Sayılı kararıyla kurulmuştur.

Madde 6: İdari Yapı

 

Müdür, yeterli sayıda Teknik Elaman en az iki Çevre Mühendisi  veya Çevre Görevlisi, Çevre Zabıtası, Memur ve İşçiden oluşan Müdürlüğün alt birimleri şunlardır.

Atık Yönetimi Birimi

Büro İşleri Birimi

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Madde 7: Müdürlüğün Görevleri

 

 1. a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatın çevre

hususunda Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek; Sıfır Atık Yönetmenliği 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Yönetmelik doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi, İl ve İlçe Çevre Kurulu kararları ile Arsuz  Belediye Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak.   

 1. b) Stratejik plana uygun olarak bütçe taslağını hazırlamak ve Mali Hizmetler müdürlüğüne göndermek.
 2. c) Kanun ve yönetmenliklere uygun atık yönetim ve denetim planlarını hazırlamak ve uygulamak.
 3. d) Çalışma konularına ilişkin her türlü denetimi gerçekleştirmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 4. e) Sıfır Atık konusunda ilgili kurum, kuruluşlar ve kişilerle işbirliği yapmak; eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.
 5. f) Şikâyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek ve gereğini yerine getirmek.
 6. g) Müdürlük çalışma konularıyla ilgili olarak kişi, kurum, kuruluşlar ve sivil toplum oluşumlarıyla koordinasyon sağlanması; ortak çalışmaların yapılması.
 7. h) Sıfır Atık ve çevre mevzuatını da ilgilendiren konularda oluşturulacak komisyonlara iştirak etmek.
 8. I) Çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek ve uygulamak.
 9. j) Stajyer Öğrencilerin gerek mevzuat ve gerekse teknik açıdan yetişmeleri için çalışmalar yapmak.
 10. k) Hava Su ve Toprak kalitesinin korunması amacıyla evsel atıklar hariç olmak üzere her türlü atığın yönetmenliklere uygun toplanması, taşınması geri kazanım veya bertaraf edebilmesi için gerekli çalışmalar yapmak.
 11. m) İklim Değişikliği ile mücadelede Kentin Enerji ve Karbon yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 12. n) Sera gazlarının etkisinin azaltılması için çalışmalar yapmak.
 13. p) Su Kaynaklarının korunması ve temiz kullanılması için çalışmalar yapmak.
 14. r) Bağımsız Atık Toplayıcı şahısların başvurularını değerlendirmek, kolluk kuvvetlerine bildirmek uygun bulunanlara kimlik kartı düzenlemek.
 15. s) Bağımsız Atık Toplayıcılar Belediyemizce belirlenecek eldiven, iş kıyafetleri ve kimlik karlarını bir başkasına devredemezler, edenler hakkında her iki tarafa da yasal işlem yapılır. Bu esaslara uymayanların kimlikleri iptal edilir. Güvenliğin temini için zabıta birimlerince etkin mücadele edilir. Gerek duyulması halinde kolluk kuvvetlerinden yardım istenir.

ş) Bağımsız Atık Toplayıcılar tarafından toplanan kâğıt, plastik ve metal gibi değerlendirilebilir atıkların türlerine göre ayrı ayrı toplanması esastır.

 1. t) Bağımsız Atık Toplayıcıları tarafından toplanan atıkların, öncelikle Belediyemizin Atık Getirme Merkezi ve Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezlerine veya Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Lisanslı Atık İşletme Tesislerine teslim edilmesi esastır. Bu atıklar tartılır ve piyasa koşulları göz önünde bulundurularak alınır.

Madde 8: Müdürün Görevleri

 

İlgili mevzuat ile Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Başkanlık tarafından yayınlanan genelge, bildiri, prensip kararları talimatlar çerçevesinde Müdürlüğü sevk ve idare etmek.

 

Müdürlüğün amacı, hedef ve faaliyetlerden oluşan stratejik planının hazırlanmasını

Sağlamak.

 

Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlanıp ilgili birime iletmek.

 

Harcama yetkilisi sıfatıyla Müdürlük bütçesinin ekonomik, etkin verimli olarak kullanılmasını sağlamak

 

İlgili mevzuata uygun Sıfır Atık planlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

 

Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkin yerine getirebilmesi için tedbir almak.

 

Müdürlüğün çalışma sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanmasını sağlamak ve Başkanlık makamına sunmak.

 

Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda kişi, kurum ve kuruluşlarda işbirliği gerektiren konularda koordinasyonu sağlamak.

Müdürlüğe gelen ve kayda girmiş evrakları ilgili birime havale etmek.

 

Madde 9: Teknik elamanlarının Görevleri

 

Müdürlüğün sevk ve idaresinde müdüre yardım etmek.

 

Birim sorumlusu sıfatıyla ilgili birimi yönetmek birimin çalışma programını hazırlamak ve tam olarak uygulamasını sağlamak.

 

Müdürlüğe gelen yazılı ve sözlü talep ve şikâyetlere ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlama

 

Madde 10: Atık Yönetimi Biriminin Görevleri

 

 1. a) Atıkların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi işlemlerinin koordine ve kontrol etmek
 2. b) Ambalaj atıklarının, “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak.
 3. c) Atık pillerin “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmenliğine” uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak.
 4. d) Atık bitkisel yağların, “Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmenliğime” uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak.
 5. e) Atık araç lastiklerinin, ”Ömrünü Tamamlamamış Araç Lastikliklerinin kontrolü Yönetmeliği ”ne uygun olarak toplanması, geri dönüşümü, geri kazanımına yönelik çalışmalar yapmak.
 6. f) Tıbbı atıkların, ”Tıbbı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği “ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması geri dönüşümü, geri kazanımına yönelik çalışmalar yapmak.
 7. g) Çevre bilincinin artırılması için eğitim Çalışmalarına katılmak ve Sıfır Atık ile ilgili toplantılar düzenlemek.

ğ) Çevre kirliliğine sebebiyet veren şahıs/tüzel kişiler hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemlerin uygulanmasını sağlamak.

 

Madde 11: Büro İşleri Biriminin Görevler

 

Gelen ve giden evrakların kayıt işlemlerini ve arşivlenmesini zamanında ve usluna uygun olarak yapmak.

 

Müdürlük Makamına imzaya sunulacak evrakları, yazışma kurallarına uygun olarak hazırlamak.

 

Müdürlük yazılarının yetkililere imzalanmasını müteakip, ilgililere intikalini sağlamak.

 

Evrak kayıtlarını belli aralıklarla kontrol etmek suretiyle açık görünen evrakları ilgili birim amirinse rapor etmek.

 

Personele ait yıllık izin onaylarını almak. İzinli ve raporlu personelin ayrılış ve katılışlarını izleyerek ilgili birime bildirmek.

 

Her türlü kanun, yönetmelik, genelge, bildiri ve Başkanlık emirlerini takip etmek. Gerektiğinde ilgili personelin bilgisine sunmak ve arşivlemek.

 

Müdürlüğün Ayniyat ve demirbaş kayıtlarını tutmak. Kırtasiye ve büro malzemelerinin düzenli giriş ve çıkışını sağlamak. Suretiyle eksiklerin giderilmesini sağlamak.

 

Müdürlükte çalışan memur ve işçi personelin her türlü özlük işlerinin düzenli bir şekilde yürütmek.

 

Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Madde 12: Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürüklükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Madde 13: Yürürlük

 

Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda, Arsuz Belediyse Meclisinin Kabulü ve Mülki İdare Amirine gönderildiği tarihten itibaren yürüklüğe girer.

 

Madde 14: Bu Yönetmelik hükümlerini Arsuz  Belediye Başkanlığı yürütür.