Hukuk İşleri Müdürlüğü

Anasayfa / Kurumsal / Hukuk İşleri Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı Arsuz Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu Yönetmelik Müdürlük teşkilatı ile Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yürütülecek faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye: Arsuz Belediyesi’ni,

Meclis: Arsuz Belediyesi Belediye Meclisini,

Müdür: Hukuk İşleri Müdürünü,

Avukat: Belediyenin kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam ettiği avukatları,

İfade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Müdürlüğün çalışmalarında;

 1. a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde saydamlık,
 2. b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 3. c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

 1. d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 2. e)  Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 3. f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Hukuk İşleri Müdürlüğünün Yapısı ve Görevleri

 

Müdürlüğün yapısı

MADDE 6-  (1)Hukuk İşleri Müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluk alanına giren idari işleri yürüten idari işler, icra takip, dava izleme ve Belediyeyi hukuki davalarda temsil eden veya Belediye adına hukuki işleri yürüten avukatlardan oluşur. Avukatlar kendilerine tevdi edilen davaları

(2)Müdürlükte kurulacak servisler ve görevlerin servisler arasındaki dağılımı müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak servis görevlilerine bildirilir.

Müdürlüğün görevleri 

MADDE 7 – (1)Müdürlük Belediyenin hukuki konulardaki bütün işlemlerinin yürütülmesi, koordinasyonu ve avukatların her türlü özlük hakları ile yürüttükleri dava ve diğer işlerin planlanması, izlenmesi ve sonuçlandırılmasına kadar bütün faaliyetler ile bunların kayıt altına alınması ve arşivlenmesi işlerinin ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlar.

(2) Müdürlükte işlerin takibi ve koordinasyonu Müdür tarafından sağlanır. Bu kapsamda Müdür;

 1. a)Müdürlüğün yönetimi ve ilgili mercilerde temsil edilmesi,
 2. b) Müdürlük bütçesinin hazırlanması ve harcama yetkisinin kullanılması,
 3. c) Avukatlar ve personel arasında yazılı görev dağılımının yapılması,

ç) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesinden,

 1. d) Yargı mercilerinden, hakemler, icra daireleri ile noterlerden Belediyeye ve birimlere yapılacak tebliğleri tebellüğ ederek hukuki gereklerinin yerine getirilmesinden,
 2. e) Gelen dava ve sair evrakı havale ederek, avukatlara verilmesi, sonuçlarının takip edilerek gerektiğinde müdahale edilmesinden,
 3. f) Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinin sağlanmasından,
 4. g) Diğer Müdürlükler arasında koordinasyonun sağlanmasından,

ğ) Yasal mevzuattaki değişmelerin takip edilmesi; değişiklikler ve yeni düzenlemeler konusunda ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ve gerekli açıklamaların yapılmasından ve talep edildiğinde görüş verilmesinin sağlanmasından,

 1. h) Görev, yetki ve sorumluluk alanına ilişkin diğer görevler ile Başkan tarafından verilecek görevlerin yerine getirilmesinden,

Sorumludur.

Avukatların görevleri

MADDE 8- (1) Belediye avukatları;

 1. a) Belediyeye hukuki konularda danışmanlık yapmak ve görül bildirmek,
 2. b) Yargı mercilerinde Belediye lehine veya aleyhine açılan davalarda belediyeyi temsil etmek, savunmak, izlemek ve sonuçlarını takip etmek,
 3. c) Belediyenin alacaklarından dava ve icra yoluyla tahsilini gerektiren işlemleri yürütmek,

ç) Belediye aleyhine açılan icra davalarında Belediyeyi temsil etmek ve savunmak,

 1. d)Belediye Başkanı adına yargı mercilerinde hakemler, icra daireleri ve noterlerde Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, dava açmak, açılan davalarda gerekli savunmaları yapmak, duruşma ve keşiflere iştirak etmek,
 2. e) Mahkeme kararları uyarınca Belediye ve ilgili Müdürlüklerce yerine getirilmesi gereken kararları ve yapılması gereken işlemleri ilgili birimlere bildirerek zamanında yerine getirilmesini sağlamak
 3. f) Davaların gelişimi hakkında Müdürü ve gerektiğinde Başkanı bilgilendirmek,
 4. g) Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren diğer görevler ile Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktan,

Sorumludur.

(2) Avukatlar yukarı sayılan görevleri yerine getirirken;

 1. a) Başkanı vekil sıfatı ile temsil ettiklerinden protokolde Müdüre eşit statüde yer alır ve müdürlerin yararlandığı her türlü hak ve imtiyazdan yararlanırlar.
 2. b) Zimmetlerinde bulunan dava ve iş dosyalarını kendi mesleki bilgi ve becerisi doğrultusunda avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır biçimde takip ederler.
 3. c) Gerektiğinde zimmetlerindeki dava ve iş dosyalarının takibinin gerektirdiği işlemlerin yerine getirilmesi için iş emri yazarak takip memurunu görevlendirir.

ç) Yargı organlarının Belediye aleyhinde olan kararları hakkında temyizden vazgeçmek için Başkanlık katının onayını almak zorundadırlar. Karar düzeltme isteğinden vazgeçilmesi ise dosya zimmetinde olan avukatın görüşü veya müdür onayıyla mümkündür.

 1. d) Belediye aleyhinde açılmış davaların kabulü ve vekaletnamede bulunmayan hususlardaki yetkiler avukatlar tarafından ancak Başkanlığın vereceği özel yetki ile kullanılabilir.
 2. e) Maddi ve hukuksal nedenlerle dava açılması, açılmış davaların yürütülmesi veya icra takibi yapılmasında yarar görülmeyen durumlarda ilgili birimin yazılı görüşü alınarak avukatın önerisi Müdürlüğün uygun görüşü ve Başkanlık katının yazılı emrine göre işlem yaparlar.
 3. f) Kendilerine tevdi olunan işlerin ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde izlenip sonuçlandırılmasından ve dosyaların sıhhatli, muntazam ve tamam olmasını sağlarlar.
 4. g) Kendisine dava ve icra dosyası verilen avukatlar, işi önce zaman aşımı yönünden gözden geçirerek gerekli tedbirleri alır. Dava ve icra takiplerinin, dosyanın tevdi tarihinden itibaren en kısa zamanda görevli ve yetkili merciler nezdinde açılması ve yapılmasını sağlarlar.

ğ) Görevden ayrılma veya davanın başka bir avukata devredilmesi halinde devrettiği davalarla ilgili bütün belgeleri yeni avukata verir ve davaların süreci, özel durumlar, zamanaşımı vb. konularda ayrı ayrı hazırlayacağı detaylı yazılı raporu Müdüre veya devir alacak avukata verir.

Alt birim sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9– (1) Büroların işleyişinde yardımcı olmak, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve birimlerin denetiminde Hukuk İşleri Müdürüne yardımcı olmak üzere yeteri kadar Hukuk İşleri Müdürü alt birim sorumlularını görevlendirilir. Alt birim sorumluları görev ve yetkilerini sürdürürken müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Alt birim sorumlusu;

 1. a) Kendisine bağlanan alt birimlerin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
 2. b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak,
 3. c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle,

Sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili genel hükümlere göre işlemler yürütülür.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 11- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütler Müdür ve/veya üst yönetici tarafından giderilir.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Kurumsal