Fen İşleri Müdürlüğü

Anasayfa / Kurumsal / Fen İşleri Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Arsuz Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu Yönetmelik Müdürlük teşkilatı ile Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yürütülecek faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Alt birim: Müdür tarafından Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarının paylaştırılarak daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan ve Müdürün emir ve talimatlarına göre kendisine verilen görevleri yürüten birimi,

Başkan: Arsuz Belediye Başkanı’nı,

Belediye: Arsuz Belediye Başkanlığı’nı,

Müdür: Fen İşleri Müdürü’nü,

Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü’nü,

İfade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- Arsuz Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

  1. a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde saydamlık,
  2. b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
  3. c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

  1. d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
  2. e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
  3. f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

temel ilkeleri esas alır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Yapısı ve Görevleri

Müdürlüğün yapısı

MADDE 6-  (1)Fen İşleri Müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış alt birimlerden oluşur. Alt birimler Müdürlüğün görev alanına giren fen işleri, ihaleli işler, yol yapım etüt-proje, makina ikmal servislerini içerecek şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir.

(2)Müdürlükte kurulacak alt birimler ve görevlerin servisler arasındaki dağılımı müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak alt birim görevlilerine bildirilir.

Alt birim yöneticisinin sorumluluğu

MADDE 7– Alt birim yönetici; kendisine bağlanan alt birime Müdür tarafından verilen görevlerin Belediyenin vizyon ve misyonu ile Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur.

Müdürlüğün görevleri

MADDE 8 –  (1) Müdürlük Belediyenin stratejik planında belirlenen amaç ve hedeflerine uygun olarak ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yetki ve sorumluluk alanındaki görevleri yürütür. Bu kapsamda Müdürlük:

1) Belediye sınırlan içerisinde yürürlükteki İmar Planlarına uygun olarak yeni yolların yapılması ve mevcut yolların onarılması,

2) Her mevsim şartlarında yolların ulaşıma açık tutulması,

3) İlçe yollarında ana arterler, cadde ve kavşaklarda trafik akışını sürekli kılacak yol ve sürüş güvenliği oluşturarak sinyalizasyon şebekelerini tesisi ettirilmesi, yol çizimlerinin yapılması, trafik emniyeti için yatay düşey trafik işaretlerini yapmaktan ve/veya yaptırmaktan, trafik akışını en iyi şekilde sağlama kamacıyla Hatay Büyükşehir belediyesi ile koordinasyonu sağlanması,

4) Hatay Büyükşehir belediyesine bağlı ilgili kuruluşların kararlarından Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına girenlerin uygulanması ve/veya uygulatılması,

5) Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu malzemelerin temin edilerek kullanıcılara verilmesinin sağlanması,

6) Müdürlüğün çalışma programının hazırlanıp takip edilmesi,

7) Belediye’nin diğer idareler ile işbirliği içerisinde kaçak yapıların yıkılması için gerekli araç-gereç ve ekipmanı sağlanması,

8) Müdürlükle ilgili hafriyat işlerinin yürütülmesinin takip edilmesi,

9) İmar Kanununun 23’üncü maddesi ile ilgili uygulamaların ve iştirak paylarının takip edilmesi,

10) Vatandaşların istek ve şikâyetlerinin alınıp değerlendirilmesi ve sonucunun ilgili kişi ve kurumlara iletilmesi,

11) Fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, trotuar vb.) ile ilgili işleri yürütülmesi,

12) Kentin altyapı ve yatırımlarının amaca ve onaylanan planlara uygun olarak yapılması,

13) Belediye sınırları içerisinde imar planlarında yeşil alan olarak ayrılan yerlerin park ve bahçe, oyun ve spor alanları vb. şekilde toplumun ortak kullanım alanı olarak değerlendirilmesi çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi, yeni parkların açılması ve eski parkların bakım ve onarımının yapılması,

14) Topluma çevre bilincinin aşılanmasında Müdürlüğün üzerine düşen görevlerin yürütülmesi,

15) Bölgedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine nakledilmesi,

16) Müdürlüğün sunduğu hizmetlerle ilgili ve belediyenin diğer birimlerinin ihale yoluyla yapılacak işlerin proje ve ihale işlemleri, hakkedişleri ve ödemelerinin takip edilmesi ve kontrollük görevinin yürütülmesi,

17) Belediyeye ait tüm araç ve iş makinelerinin onarım tamir ve bakımlarının yapılması veya yaptırılması,

18) Başkanlıkça uygun görülmesi halinde İlçedeki okul binalarının inşaatının, bakım ve onarımının yapılması, okulların bahçelerinin düzenlenmesi, asfalt ve bordür yapılması, spor sahalarının yapılması, WC’ler ile bahçe duvarı ve korkulukların tamiratları, iç-dış boyaları ile çatı onarımının yapılmasını, elektrik ve aydınlatma tamiratlarının yapılmasının sağlanması,

19) İlçe sınırları içerisinde, atık su ve yağmur sularının ilçe halkına zarar vermeyecek şekilde ıslahı için Müdürlüğün görev alanına giren çalışmaların yapılmasının sağlanması ve bu amaçla (mazgalların), ızgara ve ızgara ilavelerinin yapılması, ızgara ve bacaların temizlenmesi, seviyelerinin ayarlanması çalışmalarının yerine getirilmesinin sağlanması,

20) İlçe içerisinde yaşanabilecek su ve sel baskınları gibi doğal afetlere müdahale edilmesini ve bu müdahale sırasında kullanılacak malzemelerin zamanında temin edilerek depolanması çalışmalarının kontrol ve koordine edilmesi,

21) Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, Müdürlüğe bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesinin sağlanarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarının sağlamak,

22) Belediyenin doğrudan ya da dolaylı organize ettiği tören ve merasimler sırasında gerekli platform vb. kurulmasını sağlamak ve anılan bu faaliyetlerin bitimini takiben bunların kaldırılmasını sağlanması,

23) Altyapı çalışmalarında diğer ilgili altyapı kuruluşları ile koordinasyonun sağlanması,

24) İstimlâk edilmesi gereken gayrimenkullerin istimlâki ile ilgili olarak yetkili idarelerle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların yürütülerek sonuçlandırılması,

25) Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, alt-üst geçit yapımı ve

yayalaştırma uygulamaların yapılması,

26) İlçede kreş, sağlık ocağı, huzur evi, aile danışma merkezleri, kültür ve sanat merkezleri, belediye hizmet binaları, sokak çocukları evleri, hayvan hastanesi ve muhtarlık binalarının ve Belediyece karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımının yapılması veya yaptırılması,

27) Eğitim ve kültür ile ilgili yurtlar ve tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve onarımının yapılması veya yaptırılması,

28) Spor sahalarının düzenlenmesi, bakım ve onarımının (Basket potalarının, voleybol sahalarının yapılması, soyunma odalarının boyanması, demir korkuluklarının yapılması v.b.) yapılması,

29) Bildirilen kaçak yapıların yıkımı işlemlerinin sonuçlandırılması,

30) Tarihi eserlerin tehlike arz etmesi durumunda çevresini korunmaya alınması,

31) Araç filosunun her an hizmete hazır olması için gerekli çalışmanın Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılması, arıza ve eksikliklerin zamanında giderilmesinin sağlanması,

32) Tranşe ruhsatı verilmesi ve denetlenmesinin sağlanması,

33) Yol ve kavşak düzenlemelerinin yaya ve otomobil trafiğini kolaylaştıracak şekilde yapılması veya yaptırılması,

34) Ana arter cadde ve sokaklarda kaldırımlara araç parkının önlenmesi ve araç parklarının uygun yerlere yapılmasının sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması,

35) Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin hazırlanması, inşaatların yaptırılması çalışmaların takip edilerek sonuçlandırılması,

36) Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilecek diğer görevlerin yapılmasına,

İlişkin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili mevzuat ve Belediyenin amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesinden sorumludur.

Müdür ve diğer görev, yetki ve sorumlukları

MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukların ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmesinin sağlanmasından Müdür sorumludur. Müdür Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren görevleri kuracağı servislere paylaştırmaya, memur ve görevlileri bu servislere iş hacmine göre dağıtmaya, eğitimlerinin sağlanması, gerekli görmesi halinde yerlerini değiştirmeye yetkilidir. Müdürlükte görevli memur ve diğer görevliler de verilen görev, talimat ve emirleri Belediyenin stratejik amaç ve hedefleri ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak etkinlik ve verimliliği sağlayacak şekilde yerine getirmekle görevlidir.

(2) Müdürlüğün yetki, görev ve sorumluluk alanına giren konularda ortaya çıkacak aksamaların giderilmesi konusunda gerekli tedbirler Müdür tarafından zamanında alınır. Yetki ve sorumluluğunu aşan hususlarda zamanında gerekli tedbirlerin alınabilmesi için üst yönetici bilgilendirilir.

Alt birim sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10– (1) Büroların işleyişinde yardımcı olmak, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve birimlerin denetiminde Fen İşleri Müdürüne yardımcı olmak üzere yeteri kadar Fen İşleri Müdürü alt birim sorumlularını görevlendirilir. Alt birim sorumluları görev ve yetkilerini sürdürürken müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Alt birim sorumlusu;

  1. a) Kendisine bağlanan alt birimlerin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
  2. b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak,
  3. c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle,

Sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 11- Bu Yönetmelikteki hükümlerin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütlerin giderilmesinden Müdür yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler ve üst yöneticinin talimatları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13- Bu Yönetmelik, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Belediye Meclisinde kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

           MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN

BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)    

1 Okul Bakım ve Onarımlar Dilekçe 10 gün
2 Belediyeye ait bina onarımları Dilekçe 2 gün
3 Kamu binaları bakım ve onarımları Dilekçe 10 gün
4 Bordür Tamiratı Dilekçe 2 gün
5 Müdürlüğün yapmış olduğu ihalelerle ilgili bilgi ve işlemler Dilekçe 7 gün
6 Menfez talepleri Dilekçe 30 gün (yapım) 2 gün (onarım)
7 Asfalt yama ve kaplama çalışmaları Dilekçe 2 gün
8 Duvar yaptırılması Dilekçe 7 gün
9 Meydan ve çevrte düzenleme talepleri Dilekçe 30 gün
10 Müdürlük çalışmaları ile ilgili bilgi talepleri Dilekçe+Fotoğraf 1 gün
11 Moloz kaldırılması Dilekçe+Fotoğraf 1 gün
12 Şikayet İstek ve Bilgi Edinme Dilekçeleri Dilekçe 2 gün
13 İmar Yolu Açılması Dilekçe+Tapu+İmar Birimi Görüşü Proğram dahilinde

Kurumsal