Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Anasayfa / Kurumsal / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Yönetmelik (1)

ARSUZ BELEDIYE BASKANLIGI
EMLAK VE ISTIMLAK MÜDÜRLÜGÜ
GÖREV VE CALISMA YÖNETMELIGI

BIRINCI BÖLÜM
AMAG, KAPSAM, HUKUKI DAYANAK, TANIMLAR

AMAC

MADDE 1:
Bu yönetmeligin amac1 Arsuz Belediyesi, Emlak ve Istimlak Müdürlügünün
görev alan1n1, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilisi ve yetkilerin
kullan1m1nda basvurulacak yöntemleri belirlemektir.

KAPSAM

MADDE 2:
Bu Yönetmelik, Arsuz Belediyesi Emlak ve Istimlak Müdürlügünün kurulus,
görev ve esaslar1, hak ve yükümlülükleri ile ilgili islemlerin yürütülmesindeki gal1sma
usul ve esaslar1n1 kapsar.

HUKUKI DAYANAK

MADDE 3:
Bu Yönetmelik 5393 say1l1 Belediye Kanununun 15/b, 18/m ve 48. maddelerine

dayan1larak haz1rlanm1st1r.

TANIMLAR

MADDE 4:
Bu Yönetmelik de ad1 gecen;
Belediye : Arsuz Belediyesi’ni
Belediye Baskan1: Arsuz Belediye Baskan1’n1
Baskanl1k : Arsuz Belediye Baskanl1g1’n1
Müdür : Arsuz Belediye Baskanl1g1 Emlak ve istimläk Müdürü’nü
Midürlük : Arsuz Belediye Baskanl1g1 Emlak ve Istimläk Müdürlügü’nü
Yönetieci : Emlak ve Istimlak Müdürlügüne bagl1, Emlak Yöneticiliini,
istimlak Yöneticilifini ve Kiralama- Sat1y – Tahsis Yöneticiligini,
Personel Emlak ve Istimlak Müdürlügüne bagl1 gal1sanlar1n tümünü
ifade eder.

1

2
IKINCI BÖLÜM

KURULUS, GÖREV YETKI VE SORUMLULUKLAR KURULUS
MADDES5:
Arsuz Belediye Baskanl1g1 Emlak ve Istimlak Müdürlügü, 5393 Say1l1 Belediye
Kanununun 48. maddesine göre Arsuz Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarih ve 77
say1l1 karar1 gerefince kurulmustur.

MÜDÜRLÜGÜN GÖREVLERI

MADDE 6:

EMLAK YÖNETICILIGI

1) Belediyeye ait tas1nmaz mallar1n bütün haklar1n1 korumak, kollamak, gözetmek, daha iyi
degerlendirilmesini sa$lamak igin gesitli projeleri üretir.
2) Belediyeye ait tas1nmaz mallar1n kay1tlar1n1 düzenli bir sekilde tutar, takip ve kontrolünü
saßlar, 5018 Say1l1 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu geregi Mali Hizmetler
Müdürlügüne gönderir.
3) Kanun ve Yönetmelik gerefi yap1lan islemler neticesinde tapu müdürlügünde tescil
islemlerini gergeklestirir.
4) Imar uygulamas1 sonucunda ipotek konmus olan parsellerin ipotek terkin islemlerini yapar.
5) Müdürlügün tüm yaz1zmalar1n1, gelen-giden ve zimmetli evrak kay1t ve daß1t1m1n1 yapar.
Standart dosyalama sistemine göre dosyalama düzeni ve Müdürlük arsivini olusturur.
6) Muüduürluk 1ht1yaglar1n1 temin eder ve bunlara iliskin tüm ödeme evraklar1n1 haz1rlar.
7) Müdürlük giderlerini bütge ödeneklerine göre düzenler ve takip eder.
8) Müdürlüge ait tas1n1r mallar1n giris, kay1t, deger tespiti, hurda, say1m , devir, bak1m,
onar1m isleri ile yönetim hesab1n1n olusturulmas1 islemlerini gergeklestirir.
(Tas1n1r kay1t görevlerini yürütür).
9) Resmi tebligleri Müdürlük ad1na tebellüg eder.
10) Avans mutemedi is ve islemlerini yürütür. (Avans geker-kapat1r.)
11) Müdürlügün Gider Bütge Taslag1n1, Stratejik ve Performans Planlar1n1, Faaliyet
raporlar1n1 haz1rlar.
12) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Baskanl1k Makam1 veya gerekli görülen
hallerde Belediye meclisi kararlar1 ve ilgili mevzuat1n verdi$i görevleri yapar.

iSTIMLAK YÖNETICILIGI:;

1) imar uygulamas1 sonucunda kamuya ayr1lm1s olan yol, meydan, park, yesil alan, otopark
vb. alanlar1n kamu lehine terkinin mümkün olmad1d1 durumlarda veya bu alanlara isabet eden
tesislerin kald1r1lmas1 ve kamu mülkiyetine gecisi sa$lamak amac1yla, kamulast1rma karar1n1n
al1nmas1ndan idare ad1na tesciline kadar tüm islemleri yapar.
2) 2942/4650 Say1l1 Kamulast1rma Yasas1na göre Kamu yarar1n1n gerektirdigi durumlarda,
gerrek ve tüzel kigilerin mülkiyetinde bulunan tas1nmazlar1n Belediyemizce

2

3
kamulast1r1lmas1na karar verilmesi halinde tas1nmaz1n idare ad1na kamulast1rma islemleri ile
ilgili tüm islemleri yapar.
3) Kamulast1rmayla ilgili diger is ve islemleri yapar, ilgili dosyalar1 saklar, dava konusu
olanlar1 Hukuk isleri müdürlügüne iletir, bu konuyla ilgili görüs veya Bilirkisi raporlar1 ile
ilgili cevaplar1 haz1rlar ve süresinde ilgili birimlere iletir.
4) Bas1n ilan kurumu vas1tas1 ve belediyemiz ilan panosuna konusu ile alakal1 ilan etme ve
ilan kald1rma tutanak islemlerini yapar.
5) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Baskanl1k Makam1 veya gerekli görülen
hallerde Belediye meclisi kararlar1 ve ilgili mevzuat1n verdigi görevleri yapar.

KIRALAMA, SATIS VE TAHSIS YÖNETICILIGI;

1) Mülkiyetinin tamam1 belediyeye ait, uygulama imar planlar1nda kamu hizmetlerine
ayr1lmam1s olanlar1n belediye meclisi ve encümen kararlar1 dogrultusunda 2886 Say1l1 Devlet
Ihale Yasas1na göre sat1s islemlerini yapar ve sonugland1r1r.
2) Mülkiyeti belediyeye ait olmayan özel kisilerle hisseli olanlar1 diger hissedarlara veya
müstakil olup ancak uygulama imar plan1 gere$i müstakilen tek bas1na ingaat yapmaya müsait
olmayan parsellerin bitisigindeki tas1nmaz mal sahiplerine 3194 Say1l1 imar Yasas1n1n
17.maddesine göre sat1lmas1 zorunlu olan parsellerin sat1s islemlerini yapar ve sonugland1r1r.
3) 3194 Say1l1 imar Kanununun 15,16 ve 17.maddelerine göre imar parseli tegekkülü igin yol
fazlas1 k1s1mlar1n sat1s islemlerini yapar.
4) Meclis kararlar1 uyar1nca tas1nmaz al1m1 ve sat1s islemlerini yapar.
5) 2886 Say1l1 Devlet Ihale Kan1muna göre, Belediyemiz mülkiyetindeki yerlerin kiraya
verilmesi ve belediyemiz taraf1ndan kullan1lmak üzere tas1nmazlar1n kiralama islemini yapar.
6) Kiraya verilen mülkleri düzenli kontrol ederek sözlesmeye ayk1r1 husus olup olmad1g1n1
belirlemek, ayk1r1 husus tespit edilmesi halinde yasal islemlerin süresinde baslat1lmas1 ve
takip edilmesi islemlerini yapar.
7) Kiralar1n süresi iginde ve sözlesme hükümlerine göre artt1r1lmas1 saßlar.
8) Kira süresi dolan tas1nmazlar1n tahliye islemlerini yaparak teslim al1nmas1, tahliye
etmeyenler hakk1nda süresi iginde yasal islemlerin baslat1lmas1 ve takip edilmesi islemleri
yapar.
9) Mülkiyeti belediyemize ait olup, yasa ve yönetmelikler geregi belediyemizin hüküm ve
tasarrufu alt1nda bulunan ve belediyemizin izni olmad1f1 halde isgal edilen tas1nmazlar
üzerindeki fuzuli isgalleri ve sürelerini tespit ederek fuzuli isgal tutanaklar1n1 tutar.
10) Ecrimisil borglar1n1 tespit ettirip tahakkuklar1n1n ve tahsilatlar1n1n yapt1r1lmas1 igin ilgili
birimlere bildirir.
11) Özel Kanunlar gerefince hak sahiplerine tahsis edilmek üzere, belediyeye intikal eden
arazi ve arsalar ile ayn1 amagla kullan1lacak belediyemiz mülkiyetindeki arsa ve arazilerle
ilgili ön haz1rl1klar1 tamamlayarak dosyalar1n1 tanzim eder.
12) Hak sahiplerine tahsis islemlerini yapar, tahsis edilen arsalar1n bedellerinin tahakkuk ve
tahsilat islemlerini takip eder.
13) imar Plan1nda kamu kurumlar1na ayr1lan alanda kalan belediyemize ait tas1nmazlar1n
belediyemiz meclisince al1nacak karar doßrultusunda devir veya tahsis islemlerini yapar.
14) Belediyemiz ad1na sartl1 veya sarts1z olarak hibe islemlerinin takip devir ve tescil
islemlerini yapar.
15) Mevcut imar planlar1 gerei yol ve yesil alan ayr1lan hazine arazilerinin Imar Kanunu
uyar1nca belediyeye bedelsiz terkin islemlerini yapar.
16) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Baskanl1k Makam1 veya gerekli görülen
hallerde Belediye meclisi kararlar1 ve ilgili mevzuat1n verdigi görevleri yapar.
3

4
17) K1ymet takdir komisyonu ve uzlasma komisyonlar1 kurulmas1 gereken durumlarda
gal1smalar1n koordinasyonu, rapor yaz1m1 ve parsel sahiplerinin davet edilmesi (tebligat) gibi
konularda gereken sekreterya görevinin yürütülmesi görevini yapar.

 

MÜDÜRLÜGÜN YETKISi

MADDE 7:
Emlak ve istimlak Müdürlügü, Belediye Baskan1 ve bagl1 bulundugu Baskan
Yard1mc1s1n1n verecefi emirler doßrultusunda, bu Yönetmelifin 6. maddesindeki
görevlerini, gereken özen ve gaba ile, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
yerine getirmek igin yetkilidir.

MÜDÜRLÜGÜN SORUMLULUGU

MADDE 8:
Emlak ve istimlak Müdürlügü, Belediye Baskan1 ve bagl1 bulundugu Baskan
Yard1mc1s1 taraf1ndan, ilgili mevzuat hükümlerine göre ve müdürlügün gal1sma
disiplini icinde verilecek emirler ve bu Yönetmelifin 6.maddesinde tan1mlanan

görevlerin uygulanmas1ndan ve gergeklestirilmesinden sorumludur.

 

ÜCÜNCÜ BÖLUM

TESKILAT YAPISI , PERSONELIN GÖREV YETKI VE SORUMLULUKLARI

TESKILAT YAPISI
MADDE 9:
1. Emilak ve Istimlak Müdürlügü Idari Teskilat1; Müdür, Yönetici ve Büro
Personelinden olusur.
2. Emlak ve istimlak Müdürlügü Ust Yönetici olarak Belediye Baskan1na ve Belediye
Baskan1n1n görevlendirdi$i ve yetki verdii Baskan Yard1mc1s1na bagl1 gal1san bir
birim olarak faaliyet gösterir.

MÜDÜRÜN GÖREV YETKI VE SORUMLULUKLARI:
MADDE 10:
1. Müdürlügü temsil eder.

2. Müdürlügün harcama yetk1l1s1 gorev1n1 yürutur.
3, Müdürlügün gal1sma usul ve esaslar1n1 belirleyip gal1smalar1n bu dogrultuda
yürütülmesini saßlar.
Personeli aras1nda görev yapar.
Müdürlük hizmetlerinin zaman1nda verimli ve düzenli sekilde yürütülmesini saßlar.

 

nam» Müdürlük personelinin devam/devans1zl1g1n1 izler.
Emlak ve Istimlak Müdürlügü ile diger müdürlükler aras1ndaki koordinasyonu saßlar.

4

5
8. Müdürlügün faaliyet konusu ile ilgili ihtiyag duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin
al1nmas1 igin Baskanl1k Makam1na önerilerde bulunur.
9. Müdürlük arsiv gal1smalar1n1 yapt1rmakla sorumludur.
10. Müdürlügün y1ll1k bütcesini haz1rlan1p uygulamas1n1 saßlar.
11. Müdürlügün stratejik planlar1nn, faaliyet raporlar1n1n, performans
degerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin olusturulmas1; süreg
analizleri, uygulamaya iliskin degerlendirme ve sonuglar üretilerek uygulamaya
gesirilmesi gal1smalar1n1n yürütülmesini saglar.
12. Stratejik plan ve performans program1ndaki hedeflerin gergeklesmesinden
sorumludur.
13. ig ve d1s denetim s1ras1nda denetgilere bilgi, belge ve kolayl1klar saglar.
14. Birimiyle ilgili toplant1lara kat1l1r, birim iginde düzenli ve planl1 toplant1lar

yap1lmas1n1 saglar.
15. Üst yönetim taraf1ndan verilecek benzer nitelikteki diger görevleri yerine getirir.

YÖNETICILERIN GÖREV YETKI VE SORUMLULUKLARI
MADDE 11:
1) Müdürlük örgütlenme semas1nda yer alan servislerde yap1lan tüm is ve islemlerin
Müdür ad1na mevzuata uygun olarak tam ve zaman1nda yap1lmas1n1/yapt1r1lmas1n1 saglar,
2) Müdürün verdigi görevleri yerine getirir.
3) Müdür taraf1ndan kendisine havale edilen evraklar1 inceler. Igili birime

yaz1lacak yaz1y1 haz1rlar ve parafe ederek Müdürlük Makam1na sunar.

4) Müdürün kat1lmas1n1 gerekli gördügü toplant1lara kat1l1r.

5) Biriminde görevli personelden sorumlu olup, personelin uyum icinde ve verimli

gal1smas1n1 saglar.
6) Tüm sikayetlerin cevapland1r1lmas1 ve sikayet nedeninin tekrar etmesini

önleyici tedbirlerin al1nmas1n1 saßlar.
7) Biriminde bulunan demirbaslar1n korunmas1n1 ve bunlar1n uygun
kullan1lmalar1n1 saßlar.
8) Müdürün herhangi bir sebeple bulunmad1g1 zamanlarda Baskanl1k Makam1’n1n onay1
ile Müdürlüge vekalet ederek Müdür’ün görevini yürütür.
9) Müdürlük bünyesinde yap1lan görev gergevesinde; kanunlar, tüzükler,

yönetmelikler, Baskanl1k genelge ve bildirileri gergevesinde üst amirlerinin emirleri

dogrultusunda islerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde
Müdürlük Makam1na kars1 tam yetkili ve sorumlu kisidir.

PERSONELIN GÖREV YETKI VE SORUMLULUKLARI

MADDE 12:
1) Müdürlügün görev, yetki ve sorumluluklar1 ile ilgili Müdürü veya Yöneticisi taraf1ndan

kendisine havale edilen dosyalar1, konular1, tevdi edilen görevleri kamu yarar1 ve ilgili
mevzuat1 dikkate alarak arast1r1r, inceler ve sonugland1r1r.
2) Müdürlük bünyesinde yürütülen islerin ilgili kanunlar, mevzuatlar, yönetmelikler ve ilgili

5

6
genelgeler gergevesinde zaman1nda ve dogru olarak yap1lmas1ndan sorumludur.

3) Müdür veya Yöneticilerin görev bölümünden kendisine tevdii etti$i isleri yürütür.
4) Gelen ve islem yap1lacak giden evrak1 inceleyerek kayd1n1 yapar, imzalar, islemi

sonugland1r1r.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLUM

MÜDÜRLÜK CALISMA USUL VE ESASLARI

GÖREVIN PLANLANMASI VE TEMEL PRENSIPLER
MADDE 13 –

Emlak ve istimlak Müdürlügündeki gal1smalar stratejik plan ve yönetmelige
uygun, acil isler öncelikli olarak h1zl1 ve verimli sekilde her gal1san1n kendi

sorumlulugundaki is ve islemlere göre ve ayr1ca müdürlük bütünü ile ilgili plana uygun
olarak planlan1r ve plan aksat1lmadan uygulanmas1na dikkat edilir.

GÖREVIN YÜRÜTÜLMESI
MADDE 14 –

Müdürlükte görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri h1zl1 ve özenli
bir sekilde yapmak zorundad1r.
GELEN EVRAKA YAPLLACAK ISLEMLER
MADDE 15 –

Gelen evraklar Kalemde ‚ Arsuz Belediyesi Gelen – Giden Evrak Program1’na
kay1t edilip say1s1 verildikten sonra müdürce ilgili memura havalesi yap1larak görev
emri verilmis olur.
GIDEN EVRAKA YAPLLACAK ISLEMLER
MADDE 16 –

Emlak ve istimlak Müdürlügü taraf1ndan gönderilecek evraklar kay1t

program1nda kayd1 kapat1lmak tarih ve numara ile islenmek suretiyle ilgili Müdürlük
kalemine zimmet defteri ile teslim edilir.
KULLANLLAN DEFTER VE PROGRAMLAR
MADDE 17 –

Bilgisayar program1; Arsuz Belediyesi taraf1ndan temin edilen evrak kay1t ve

diger programlard1r.
Zimmet Defteri; Müdür taraf1ndan havalesi yap1lan evraklar1n, kaleme
verilirken ve islemi bitmis evraklar1n di$er müdürlüklere gönderilen evraklar1n teslim

edildigi defterdir.
KULLANILAN KLASÖRLER f
MADDE 18 –

6

7
Valilik, Kaymakaml1k, Kadastro Müdürlügü, Büyüksehir Belediyesi, Vatandas
Dilekgeleri, Tutanak, Baskanl1k, TOKI, Tapu Sicil Müdürlügü Kurumlar Aras1,
Müdürlükler Aras1, Mahkeme dosyalar1 olmak üzere gesitli kurum ve kuruluslarla
yap1lan yaz1smalar1n muhafaza edildi$i ve belediyeye ait tas1nmazlar1n listelendißi
bölge; pafta, ada ve parsel no suna göre Standart dosya plan1na göre olusturulacak
klasörlerdir.

 

ARSIVLEME
MADDE 19:
islemi biten her türlü yaz1, rapor ve davaya iliskin evraklar klasörlere
konularak Müdürlüßün onay1 ile birim arsivine kald1r1l1r.
MÜDÜRLÜK ici CALISMA USULÜ
MADDE 20 :
Emlak ve Istimlak Müdürlügüne bagl1 kalemde bulunan personel aras1ndaki

bagl1 bulundugu Yönetici taraf1ndan saglan1r.
Müdürlüge gelen tüm yaz1lar, kalemde toplan1r arsivden evveliyat1 varsa, dosyas1yla
birlikte Müdüre iletilir. Müdür gelen evraklar1 konular1na göre birim yöneticilerine
havale eder. Bu yaz1 ve dosyalar, Kalem personeli taraf1ndan zimmet defterine
kaydedildikten sonra Birim Yöneticilerine teslim edilir.
Bu yönetmelikte ad1 gegen görevlilerin görevden ayr1lma, emeklilik veya baska
yerlere atanmalar1 halinde, görevlerinden ayr1labilmeleri igin kendilerine verilmis
bulunan görevleri yerlerine atanm1s veya bu konuda Müdür taraf1ndan görevlendirilmis
olan personele devrederek islemlerin devam1n1 saglar.
DIGER KURUM VE KURULUSLARLA KOORDINASYON
MADDE 21:
Emlak ve istimlak Müdürlügü’nün, HATAY Büyüksehir Belediyesi,
Kaymakaml1k, Valilik ve diger tüm Kamu Kurum ve Kuruluglar1 ile Özel ve Tüzel

kisilerle yapaca1 yaz1smalar Müdürün paraf1 Belediye Baskan Yard1mc1s1 ve

gerektiginde Belediye Baskan1n1n imzas1 ile yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8
BESINCI BÖLÜM

CESITLi VE SON HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜK
MADDE 22:
Bu Yönetmelik Arsuz Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra karar1n
kesinlesmesi ile yürürlüge girer.

YÜRÜTME
MADDE 23:
Bu Yönetmelik hükümlerini Arsuz Belediye Baskan1 yürütür.