Destek Hizmet Müdürlüğü

Anasayfa / Kurumsal / Destek Hizmet Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir belediyesi Kanunu ve 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili diğer Mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;

Belediye Başkanı: Arsuz Belediye Başkanını,

Belediye: Arsuz Belediyesini,

Müdürlük: Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,

İfade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Müdürlüğün çalışmalarında;

 1. a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
 2. b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 3. c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

 1. d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 2. e)  Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 3. f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluklar

Müdürlüğün yapısı

MADDE 6-  (1)Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış servislerden oluşur. Servisler Müdürlüğün görev alanına giren idari işler, satınalma, taşınır kayıt kontrol, makine bakım ikmal ve onarım servislerini içerecek şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir.

(2)Müdürlükte kurulacak servisler ve görevlerin servisler arasındaki dağılımı müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak servis görevlilerine bildirilir.

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Arsuz Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü;

1) Makine ve ekipmanlarının bakım ve onarım işlemlerinin yaptırılması,

2) Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli araçlar ile iş makinelerinin satın alınması veya kiralanması yoluyla temin edilmesi; etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi; akaryakıt ve enerji ihtiyaçlarının karşılanması; trafik sigortası, fenni muayene ve eksoz muayenelerinin zamanında yaptırılmasının sağlanması için gerekli takip ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi,

3) Belediye binalarının koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirilmesinin sağlanması,

4Hizmet binalarının temizlik, bakım ve onarımının yapılması,

5Hizmet binalarının ısınma ve soğutma hizmetlerinin sağlanması,

6) Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlaması,

7) Belediye binaları ve hizmet yerlerine ait elektrik ve telefon faturalarının takip edilerek ödeme emrinin hazırlanıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,

8) Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,

9) Tören ve organizasyonlara ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması,

10) Diğer hizmet birimlerinin ihtiyaçlarının satın alma yoluyla temin edilmesi, muhafazası ve ilgili birimlere taleplerine uygun olarak verilmesi ve bu işlemlere ilişkin gerekli kayıtların tutulması,

11) Müdürlüğün satın alma işlemlerine ilişkin kanıtlayıcı belgelerin düzenli ve temiz bir şekilde muhafaza edilmesi ve denetime hazır halde tutulması,

12) Başkanlık Makamına, Belediye Meclisine ve Encümenine Müdürlükle ilgili hizmet kalitesini iyileştirici teklifler sunulması ve bu organlarca verilen kararların uygulamasının sağlanması,

13) Belediyeye ait sosyal tesisler, işletmeler, mesire alanları, spor salonları gibi faaliyetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

14) Taşınırlara ilişkin işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve gerekli rapor ve belgelerin hazırlanması,

15) Belediyeye yapılacak her türlü karşılıksız varlık bağışına ilişkin işlemlerin takibi ve yürütülmesi,

16) Belediye hizmet binalarında yiyecek ve içecek servisi sağlanması veya bu hizmetlerin dışarıdan gördürülmesine ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi,

17) Belediye çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması,

18) Belediye personelinin Belediyeye veya diğer hizmet yerlerine ulaşımı ile işlerin yürütülmesi,

19) Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilecek diğer görevlerin yapılmasını,

Sağlamakla görevlidir.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Destek Hizmetleri Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan yardımcısına karşı sorumlu olup;

 1. a) Bu Yönetmelikte açıklanan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanına giren tüm hizmetlerin ilgili mevzuata uygun, etkili, verimli ve ekonomik yürütülmesini sağlamak,
 2. b) Müdürlüğün alt birimlerini oluşturmak ve görevleri ilgisine göre alt birimlere paylaştırarak gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
 3. c) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili, mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

ç) Müdürlük görev kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

 1. d) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,
 2. e) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve taşınır işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
 3. f) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 4. g) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşü hazırlamak,

ğ) Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlatmak; harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 1. h) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

ı) Çalışma alanına giren ve başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yapmak

 1. i) İşlemler esnasında çıkabilecek çeşitli sorunlar hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş talebinde bulunmak ve bu görüş doğrultusunda teknik düzenlemeyi oluşturmak,
 2. j) İş ve işlemlerin verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için ilgili mevzuata göre Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeteri kadar istihdam edilmesini sağlamakla,

Görevli ve yetkilidir.

Alt birim sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9– (1) Büroların işleyişinde yardımcı olmak, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve birimlerin denetiminde Destek Hizmetleri Müdürüne yardımcı olmak üzere yeteri kadar Destek Hizmetleri Müdürü alt birim sorumlularını görevlendirilir. Alt birim sorumluları görev ve yetkilerini sürdürürken müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Alt birim sorumlusu;

 1. a) Kendisine bağlanan alt birimlerin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
 2. b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak,
 3. c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle,

Sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili genel hükümlere göre işlemler yürütülür.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 11- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütler Müdür ve/veya üst yönetici tarafından giderilir.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1 4734 s.k 22. Maddesine göre yapılan mal ve hizmet alımlarında alınan tekliflerin değerlendirilmesi –          Teklif mektubu

–          İstenmişse onaylı Teknik Şartname

5 Gün
2 En uygun teklifi veren yükleniciden mal veya hizmet temininden sonra alım prosedürünün tamamlanması –          Fatura

–          İşin niteliğine göre Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen evraklar

–          2000 TL’yi geçen ödemelerde vergi dairesi borç sorgülama dilekçesi

5 Gün (Ödeme Sürecini Kapsamamaktadır)

Kurumsal