Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü

Anasayfa / Kurumsal / Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Arsuz Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu Yönetmelik Müdürlük teşkilatı ile Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yürütülecek faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Alt birim: Müdür tarafından Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarının paylaştırılarak daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan ve Müdürün emir ve talimatlarına göre kendisine verilen görevleri yürüten birimi,

Başkan: Arsuz Belediye Başkanı’nı,

Belediye: Arsuz Belediye Başkanlığı’nı,

Müdür: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü’nü,

Müdürlük: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nü,

İfade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- Arsuz Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

 1. a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde saydamlık,
 2. b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 3. c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

 1. d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 2. e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 3. f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

Temel ilkeleri esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Yapısı ve Görevleri

Müdürlüğün yapısı

MADDE 6-  (1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış alt birimlerden oluşur. Alt birimler Müdürlüğün görev alanına giren çevre sağlığı hizmetleri, veteriner hizmetleri, cenaze hizmetleri, idari ve mali işlemler servislerini içerecek şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir.

(2)Müdürlükte kurulacak alt birimler ve görevlerin servisler arasındaki dağılımı müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak alt birim görevlilerine bildirilir.

Alt birim yöneticisinin sorumluluğu

MADDE 7– (1)Alt birim yönetici; kendisine bağlanan alt birime Müdür tarafından verilen görevlerin Belediyenin vizyon ve misyonu ile Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur.

Müdürlüğünün görevleri

MADDE 8- (1)Müdürlük çalışmalarında birinci bölümde tanımlanan temel ilkelere uygun olarak;

 1. a)İlçedeki çevre korumaya yönelik hizmetlerin, Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak, yürütülmesi konusunda gerekli çalışmaların yürütülmesinden,
 2. b)Çevreyi koruma, çevre sağlığı, hayvan hakları, hayvanların korunması, kuduz ve bulaşıcı hayvan hastalıkları, paraziter hastalıklar, hayvansal ürünlerin hijyeni gibi toplumun genelini ilgilendiren konularda ilçe halkının bilincini artırılması ve bu konularda ortaya çıkan sorunların çözülmesi amacıyla her türlü çalışmanın yapılması,
 3. c)Kurban hizmetlerinin düzenli, hızlı ve çevreye duyarlı bir şekilde ilçe halkına sunulmasından,

ç) İlçede meydana gelen ölümlerde; cenaze işlemlerinin hızlı ve sorunsuzca tamamlanıp, acılı ailelere manevi olarak destek olunmasından,

 1. d)5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği, Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik, Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik, Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği, Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevlerin çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütülmesinden,
 2. e) Atık, artık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan havada, suda, toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyeceği şekilde bertarafının sağlanması için denetimler yapılması, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması hususunda mevcut kanun ve tüzükler doğrultusunda ilgili makamlar ve müdürlükler arası koordinasyon ile çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması,
 3. f) Çevre koruma uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta okullar, işyerleri ve sanayi kuruluşları olmak üzere sürekli bir eğitim programı uygulanması, bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerinin izlenmesi, desteklenmesi, yönlendirilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi, çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapılması, paneller, kurslar, fuarlar ve çevre haftası kutlamaları düzenlenmesi,
 4. g) Çevre koruma konusunda görev verilmiş olan özel kamu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, çevre ile ilgili konularda dokümantasyon, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunulması,
 5. h) Vatandaşlarımızın çöplerinin mutlak surette çöp konteynerlerine bırakmaları için Zabıta memurları ile duyuru ve gerekli ikazların yapılması,  konteyner diplerine ve rastgele bırakılmış çöpler için Kabahatler Kanununa göre işlem yapılmasının sağlanması,

ı) Çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plan ve projenin fayda ve maliyetleri ile çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesinin sağlanması, bu çalışmaların denetlenmesi ve izlenmesi,

 1. i) Hafriyat ve inşaat atıklarının, “Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak kaynağında azaltılması, usulüne göre taşınması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
 2. j) Gayrı sıhhi müesseselerin katı atıklar ve hava kirliliği açısından ilgili mevzuat hükümlerine göre periyodik kontrolünün yapılması,
 3. k) İkinci ve üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseselerin emisyon iznine tabi olanların Hava Kalitesi Kontrolü Yönetmeliğine göre tespit edilmesi,
 4. l) Gayrı sıhhi müesseselerin emisyon izin işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlarının Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bildirilmesinin sağlanması,
 5. m) Emisyon iznine tabi olmayan tesislerinin Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre incelenerek gerektiğinde iç ve dış ortam içi emisyon raporunu istenmesi, yakıt kazanları için baca gazı analiz raporlarının istenmesi Yönetmeliğe göre değerlendirilmesinin yapılması,
 6. n) 2872 sayılı Çevre Kanununa göre hava kirliliğine karşı alınan tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanması gerektiğinde Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bildirilmesi,
 7. o) Atıkların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi işlemlerinin koordine ve kontrol edilmesi,

ö) Ambalaj atıklarının, “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaların yapılması,

 1. p) Atık pillerin “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
 2. r) Atık araç lastiklerinin, “Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
 3. s) Atık bitkisel yağların, “Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaların yapılması,

ş) Elektronik atıkların, “Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaların yapılması,

 1. t) Çevrenin korunması ve çevre bilincinin arttırılması için atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi amacıyla halkın eğitimine yönelik çalışmalar yapılması, kampanyalar düzenlenmesi ve çevre ile ilgili hususlarda yapılacak eğitim çalışmalarında kişi kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması,
 2. u) Belediye sınırları içerisindeki kedi ve köpek gibi evcil ve sahipli hayvanların kayıtlarını tutulması: sahiplerinin talebi halinde belediyece belirlenen bedel karşılığında bu hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini yapılması; sahiplikten ya da bakmaktan vazgeçenlerin hayvanlarının koruma altına alınması, gerektiğinde bu hayvanların gönüllü bakıcı şahıs ya da kuruluşlara teslim edilerek sahiplendirilmesi,

ü) Başıboş dolaşan kedi ve köpekler ile sahipsiz diğer hayvanlar için;

1) Bakımevleri kurulması,

2) Bakımevlerinde hayvan kısırlaştırma, hastalıklara karşı aşılama ve gerektiğinde tedavi hizmetlerinin yapılması,

3) Bakımevindeyken aşılanan hayvanların küpeleme ve benzeri sistemlerle kayıt altına alınması,

4) Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kurulmuş olan sahipsiz hayvan bakımevlerini, hastalıklara karşı alınacak önlemler konusunda desteklenmesi,

 1. v)Hatayİli Hayvanları Koruma Kurulu kararlarının Müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını uygulanması,
 2. y) Kuduz hastalığıyla ilgili olarak;

1) Bakanlıkça bildirilen talimatları yerine getirilmesi,

2) İlçe sınırları içerisinde yaşayan sahipli ve sahipsiz kedi ve köpeklere kuduz aşısının yapılması,

3) Kuduz şüphesi bulunan sahipli ya da başıboş hayvanları karantina altına alınması, karantina sürecinde Bakanlıkça belirlenen mevzuat ve talimatların uygulanması, ısırılan şahısların en yakın sağlık kurumuna yönlendirilmesi ve durumlarının izlenmesi,

4) Kuduz şüphesi bulunan bölgedeki sahipsiz ve başıboş kedi ve köpeklerin toplanarak bakımevinde ayrı bir bölüme yerleştirilmesi,

5)  Kuduz Risk Bölgelerini gösteren tabelaların asılması ve bölgenin kontrol altına alınması,

6) Bu çalışmalarda Bakanlık ve Belediye birimleriyle koordinasyon ve işbirliği içinde olunması,

 1. z) Kuduz ve diğer bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele etme kapsamında;

1) Aşı, ilaç, alet, dezenfektan, malzeme ve taşıma masraflarının karşılanması,

2) Bu kapsamda olarak çalıştırılması gerekli olan personel giderlerinin ve akaryakıt bedelinin bütçe imkanlarına göre karşılanması,

3) Tecrit yeri, kordon sahası, gömülme yeri, temizlik ve dezenfeksiyon, konularında Bakanlık teşkilatlarıyla, mülki idarelerle ve özel idarelerle koordinasyon ve işbirliği halinde hareket edilmesi,

 1. aa) İlgili Bakanlıkça yapılacak yetki devri ya da yetkilendirmeye istinaden, Bakanlık İl ve İlçe Müdürlükleri ile işbirliği yapılması kapsamında;

1) Sığır eti, koyun ve keçi eti, kanatlı hayvan eti, yumurta, bal, süt, sakatat gibi hayvansal ürünler ile her türlü ham, yarı mamul ve mamul durumdaki hayvansal ve bitkisel gıdaların resmi kontrollerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması,

2) Gıda üreticisinin veya işletmecisinin gerekli görülen belge ve kayıtlarının incelenmesi,

3) Mevzuatta öngörülen gıda hijyeni kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi,

4) Çalışma ortamındaki hijyen durumu ile kişisel hijyen durumunu kontrol edilmesi,

5) Haşere ve kemirgen kontrolü yapılması, sıcaklık kontrolü yapılması,

6) Mevzuatta belirlenmiş olan tazelik kriterlerine uygunluk kontrollerinin yapılması,

7) Tüketildiğinde halk ve hayvan sağlığına risk teşkil edeceği şüphesi bulunan gıdalarla ilgili olarak ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde rutin denetimleri yapılması,

 1. bb) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği çerçevesinde;

1) Gıdanın zorunlu etiket bilgilerini,

2) Gıda ambalajını, ambalajlı gıdaların ağırlık ve ölçülerini,

3) Tavsiye edilen tüketimi tarihi ile son tüketim tarihini,

4) Özel muhafaza koşulları ve kullanım koşulları bilgilerini,

5) Gıdaların üretimi ve satışa sunuluş şekillerinde ilan edilen tarife bilgilerine uyulup uyulmadığının,

Düzenli olarak kontrol edilmesi, uymayanlar ve aykırı davrananlar hakkında mevzuatın gerektirdiği yasal işlemlerin yapılması,

 1. cc) Kış dönemlerinde açık pazar yerlerindeki balıkçı esnafının satacağı balıkların taze olup olmadığı, satışına müsaade edilip edilemeyeceği konularında gerekli kontrollerin yapılması; mevzuata aykırı durumlarda gerekli yasal sürecin işletilmesi,

çç) İlgili Bakanlıkça yapılacak yetki devri ya da yetkilendirmeye istinaden, Bakanlık İl ve İlçe Müdürlükleri ile işbirliği yaparak, ilçe sınırları içerisinde;

1) Sığır, koyun, keçi, kanatlı hayvan gibi canlı hayvan ve bunlara ilişkin hayvansal ürünlerin nakillerini,

2) Balıkçılık ürünlerinin nakillerini,

3) Arı nakillerini,

4) Tek tırnaklı hayvan nakillerini,

5) Nakillerde kullanılacak belgeleri,

6) Hayvanların yüklenmesi, boşaltılması, taşınması ve refahını,

7) Hayvan nakil araçlarının dezenfeksiyonu ve konforunu,

8) Hayvan alım ve satımlarını, Bakanlıkça düzenlenmiş olan ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenmesi,

dd)İlgili Bakanlıkça yapılacak yetki devri ya da yetkilendirmeye istinaden, Bakanlıkça düzenlenmiş olan ilgili mevzuat çerçevesinde, Bakanlık İl ve İlçe Müdürlükleri ile işbirliği yaparak hayvanların alınıp satıldıkları ve gerektiğinde birkaç gün gibi kısa süreyle bekletildikleri hayvan pazarlarında, canlı hayvan borsalarında, hayvan park ve panayırlarında;

1) Sağlık ve hijyen şartlarını sağlanması,

2) Salgın ve paraziter hastalıkların yayılmasının engellenmesi,

3) Hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarının temin edilmesi,

4) Bu yerlerin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemeye yönelik olarak çalışma ve denetleme yapılması,

 1. ee) Zabıta Müdürlüğü ile koordinasyon halinde; hayvan pazarları, hayvan borsaları, hayvan park ve panayırları dışında hayvan alım satımının yapılmasının engellenmesinin sağlanması,
 2. ff) Belediyenin ilgili biriminin talebiyle; her türlü hayvansal ürün ya da her türlü canlı hayvan ticareti yapacak işletmelerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili Uygunluk Raporu hazırlanması ve süresi içerisinde ilgili birime bildirilmesi,
 3. gg) Kurban Hizmetleri İlçe Komisyonu kararlarının, Müdürlüğü ilgilendiren kısımlarının uygulanması kapsamında;

1) Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin; insan sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan hakları, çevre sağlığı yönünden uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılması ve halka aydınlatıcı bilgilerin verilmesi,

2) Kurban pazarlarının giriş çıkışlarında araçların dezenfeksiyonunun sağlanması,

3) Kurban satış ve kesim yerlerinde, bayramdan önce ve sonra dezenfeksiyon işleminin yapılması,

4) Kurban satış yerlerinde hasta hayvanlar için karantina çadırları oluşturulması,

5) Belediye zabıtasıyla işbirliği yaparak, veteriner sağlık raporu ve kulak küpesi olmayan hayvanlar ile gebe hayvanların kurban satış yerlerine alınmasını önleyici tedbirlerin alınması ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli kontrollerin yapılması,

6) Gebe hayvanları ayrı bir özel bölümde muhafaza ettirilmesi, satışının ve kesilmesinin önlenmesi,

7) Kurban bayramı süresince kesim yerlerinde; çevre sağlığı, temizlik ve hijyen kurallarına uygunluk konularında etkin bir şekilde denetim yapılması,

8) Kurallara aykırı uygulamalar için mevzuatta belirlenmiş olan yasal işlemlerin yapılması,

ğğ) Belediye sınırları içerisindeki tüm mahallelerde; sivrisinek, karasinek, lavra ve diğer haşeratla mücadele etmek için ilaçlama yapılması, bu iş için gerekli olan makine, araç, gereç ve kimyasal ürünleri usulünce temin edilmesi ve Belediye hizmet binalarının ilaçlanmasında ilgili birimlere yardımcı olunması,

 1. hh) Akli dengesi bozuk vatandaşlarımızın, insan ve çevre sağlığını tehdit edecek düzeyde çöp ev haline getirdikleri mülklerin ilaçlanması,

ıı) Belediye sınırları içerisindeki Cenaze Hizmetleriyle ilgili olarak;

1) Meskenlerinde vefat etmiş olan vatandaşlarımız için ölüm raporu düzenlenebilmesi için cenazenin bulunduğu eve doktor gönderilmesi ve cenaze (ölü) muayenesi yapılması,

2) Vefat sebebinin doğal olamayan yollardan olduğuna dair şüphe taşınan ölümlerde adli makamların haberdar edilmesi,

3) Vefat sebebinin bulaşıcı yollardan olduğuna dair şüphe taşınan ölümlerde mahalli  ağlık ocağı veya toplum sağlığı merkezinin haberdar edilmesi,

4) Cenazeyi gömme izin belgesinin verilmesi ve gerekli belgelerin düzenlenerek ilgili Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesi,

5) Şüpheli ölümlerde yetkili adli kuruluşun veya sağlık kuruluşunun talimatları doğrultusunda hareket edilmesi,

6) Bulunduğu mahal dışına nakledilecek cenazeler için yol izin belgesi verilmesi,

7) Talep halinde cenaze sahibinin kefen ihtiyacının karşılanması,

8) Belediye Başkanının izniyle şehir dışına gidecek cenazelerin naklini sağlanması,

9) Cenazelerle ilgili tüm belge ve kayıtları düzenli olarak tutulması,

10) Fakir veya kimsesizlerin cenazelerinin kaldırılmasında ilgili birime cenaze levazımatı konusunda destek olunması,

11) Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza manevi destek verilmesi,

12) Mahalli örfe uygun olarak cenaze evlerine Başkan adına taziye ziyaretleri yapılması ve bedeli Müdürlük bütçesinden karşılanmak üzere ikramlarda bulunulması,

 1. ii) Belediye Zabıtasıyla işbirliği yaparak, sıhhi işyerleri ile ikinci sınıf ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin;

1) Çevre ve toplum sağlığı yönünden denetlenmesi,

2) Mevzuatta öngörülen hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol edilmesi,

3) Çalışma ortamındaki hijyen durumu ile kişisel hijyen durumunun kontrol edilmesi,

4) Haşere ve kemirgen kontrolü yapılması,

5) Mevzuata aykırı durumlarda gerekli yasal sürecin işletilmesi,

 1. jj) Belediye sınırları içerisindeki özel okul, kreş, huzurevi, hastane, öğrenci yurdu, yemekhane ve turistik tesislerin; sıhhi açıdan uygunluğunu denetlenmesi, mevzuata aykırı durumlarda gerekli yasal sürecin başlatılması,
 2. kk) Belediyeye ait yüzme havuzları ile özel işletilen yüzme havuzlarının; insan sağlığı ve hijyen koşullarına uygunluğunun sağlanması amacıyla denetimlerinin yapılması; gerektiğinde numune alınarak analiz yaptırılması ve sonuçların ilgili birimlerle paylaşılması,
 3. ll) İlçe halkının kuduz ve zoonoz hastalıklarına karşı bilgilendirilmesi, halkın çevreyi koruma bilincinin artırılması, kurban döneminde çevre sağlığı, insan ve hayvan sağlığı, hayvan hakları, temizlik ve hijyen kuralları konusunda halkın bilgilendirilmesi, ilçe halkını hizmetler ve gelişmelerden haberdar etmek amacıyla;

1) Belediyenin basın yayın birimi ve sosyal işler birimiyle koordinasyon halinde programlar organize edilmesi,

2) El ilanı, broşür, kitapçık, CD ve kısa film çalışması yaptırılması ve bu çalışmaların ilçe kamuoyuna ulaşmasının sağlanması,

3) Uzmanların ve gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilendirme toplantıları ve seminerlerin düzenlenmesi,

4) Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve sağlık kuruluşlarıyla birlikte proje ve çalışma grupları oluşturulması, bu grupların ihtiyaç duydukları lojistik desteğin verilmesi,

 1. mm) Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek kötü koşulların giderilmesi ile ilgili çalışmaları yürütülmesi, ilçe halkından gelen çevre ve toplum sağlığı ile ilgili şikayetlerin yerinde incelenmesi, konuyla ilgili rapor tutulması ve şikayetin giderilmesi için ilgili birimlere bildirimde bulunulması ve sonuçlarının takip edilmesi,
 2. nn) Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilecek diğer görevlerin yapılmasına,

İlişkin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili mevzuat ve Belediyenin amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesinden sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup, bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin Belediyenin vizyon ve misyonuna ve ilgili mevzuata uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktan sorumludur. Bu kapsamda;

 1. a) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınların takip edilmesi ve gelişme ve değişikliklerden personelinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,
 2. b) Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren bütün işlerin sevk ve idari ile gerekli denetimlerin yapılmasından,
 3. c) Müdürlük personelinin tüm özlük işlemlerinin takibi ve yürütülmesinden,

ç) İlgili mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin belirlenmesi; taşınır işlemlerini gerçekleştirilmesinin sağlanması,

 1. d) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planları, faaliyet raporları, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçların hazırlanarak uygulanmasının sağlanması,
 2. e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşünün hazırlanması,
 3. f) Müdürlüğün bütçe taslağının hazırlanması ve harcama yetkilisi bütçe giderlerinin gerçekleştirilmesi,
 4. g) İhale yetkilisi olarak ilgili mevzuatta belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 5. h) Alt birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve verilen işlerin takibinden,
 6. h) Sorumluluk alanına giren diğer işler ile üst makamlarca verilen diğer görevlerin

Yürütülmesinden sorumludur.

Alt birim sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Büroların işleyişinde yardımcı olmak, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve birimlerin denetiminde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürüne yardımcı olmak üzere yeteri kadar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü alt birim sorumlularını görevlendirilir. Alt birim sorumluları görev ve yetkilerini sürdürürken müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Alt birim sorumlusu;

 1. a) Kendisine bağlanan alt birimlerin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
 2. b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak,
 3. c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle,

Sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 11- Bu Yönetmelikteki hükümlerin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütlerin giderilmesinden Müdür yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler ve üst yöneticinin talimatları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13- Bu Yönetmelik, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Belediye Meclisinde kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE14- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Kurumsal