Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Anasayfa / Kurumsal / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1)Bu yönetmelik Arsuz Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarınıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik Arsuz Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkilerMüdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak:

MADDE 3- Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuathükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkanlık: Arsuz Belediye Başkanlığını,

Başkan: Arsuz Belediye Başkanı’nı,

Belediye: Arsuz Belediyesini,

Müdür: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü’nü,

Müdürlük: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü,

Temel İlkeler

MADDE 5 – Arsuz Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

 1. a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
 2. b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 3. c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

 1. d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 2. e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 3. f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

İlkeleri esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş,  Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş ve alt servisler

MADDE 6 – (1) Arsuz Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Karara göre kararıyla kurulmuştur.

(2)Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış servislerden oluşur. Servisler Müdürlüğün görev alanına giren basın ve yayın, halkla ilişkiler, iletişim servislerini içerecek şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir.

(3)Müdürlükte kurulacak servisler ve görevlerin servisler arasındaki dağılımı müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak servis görevlilerine bildirilir.

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7- (1)Arsuz Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Belediyenin stratejik planında belirlenen amaç ve hedefleri, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan,yürürlükteki ilgili mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde;

 1. a) Belediye ile kent halkı, meslek kuruluşları ve diğer toplum kuruluşları arasında sürekli iletişimin sağlanması,
 2. b) Belediye faaliyetleri konusunda yerel paydaşların zamanında ve doğru olarak bilgilendirilmesi,
 3. c) Belediye tarafından ulaştırılması gereken mesaj ve bildirimlerin yerel ve ulusal paydaşlara zamanında ulaştırılması,

ç) Belediye sınırları içinde kent halkının yönetime katılımını sağlamak, halkın inisiyatifiniarttırmak, yerel yönetimler ve yerel demokrasiyi güçlendirerek, sorunların çözümününsağlanması,

 1. d) Halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajıve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak için gerekli tedbirlerin alınması,
 2. e) Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmalarınhalka duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması,
 3. f) Halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin alınması ve alınan sonuçlara göre gerekli iyileştirici çalışmaların yapılması,
 4. g) Belediyenin faaliyet alanına giren gelişmelerin takip edilmesi,
 5. h) Yerel ve ulusal basında Belediye ve belediye görevlileri hakkında çıkan haberlerin takip edilmesi ve basın bülteni haline getirilerek Başkana sunulması ve gerekli hallerde düzeltici açıklama yapılması,

ı) Belediye ve belediye yöneticileri hakkında yerel kamuoyunun algısının ölçülmesi amacıyla anketler yapılması,

 1. i) Görev alanına giren konularda bilgilendirici kitap, broşür, internet ve diğer medya araçlarını kullanarak yayınlar yapılması,
 2. j) Vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konuları en kısa zamanda Belediye’nin diğerbirimlerine iletip çözülmesi ve sonuçlarından ilgililerin bilgilendirilmesi,
 3. k) Kent Konseyini veya Belediye Başkanının katılacağı halkı bilgilendirici çalışmaların koordine edilmesi,
 4. l) Belediye’nin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmekten, ilçenin kültürel zenginliklerinitanıtıcı çalışmalar ve belgesel, film vb. etkinlikler hazırlaması,
 5. m) BİMER kapsamında sorulan sorular ile belediye meclis üyelerince sorulan yazılı ve sözlü soru önergelerinin ilgili birimlerce cevaplandırılmasının sağlanarak soru sahiplerine ulaştırılması,
 6. n)Belediye Başkanının medya ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürü ile iş birliği içerisinde ayarlanması,
 7. o)Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının düzenleyeceği basın toplantılarının organizasyonunun yapılması,

ö) Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılarak/yaptırılarak materyallerin ihtiyaç duyan müdürlüklere verilmesi, arşivlenmeleri ile ilgili çalışmaların yürütülmesi,

p)Yetki, görev ve sorumluluk alanına giren diğer işler ile Başkan tarafından verilecek diğer görevlerin yapılmasına,

ilişkin görevleri ilgili mevzuat ve Belediyenin amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesinden sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup, bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin Belediyenin vizyon ve misyonuna ve ilgili mevzuata uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktan sorumludur. Bu kapsamda;

 1. a) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınların takip edilmesi ve gelişme ve değişikliklerden personelinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,
 2. b) Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren bütün işlerin sevk ve idari ile gerekli denetimlerin yapılmasından,
 3. c) Müdürlük personelinin tüm özlük işlemlerinin takibi ve yürütülmesinden,

ç) İlgili mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin belirlenmesi; taşınır işlemlerini gerçekleştirilmesinin sağlanması,

 1. d) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planları, faaliyet raporları, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçların hazırlanarak uygulanmasının sağlanması,
 2. e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşünün hazırlanması,
 3. f) Müdürlüğün bütçe taslağının hazırlanması ve harcama yetkilisi bütçe giderlerinin gerçekleştirilmesi,
 4. g) İhale yetkilisi olarak ilgili mevzuatta belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 5. h) Alt birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve verilen işlerin takibinden,
 6. h) Sorumluluk alanına giren diğer işler ile üst makamlarca verilen diğer görevlerin

Yürütülmesinden sorumludur.

Alt birim sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9– (1)Büroların işleyişinde yardımcı olmak, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve birimlerin denetiminde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürüne yardımcı olmak üzere yeteri kadar Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü alt birim sorumlularını görevlendirilir. Alt birim sorumluları görev ve yetkilerini sürdürürken müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Alt birim sorumlusu;

 1. a) Kendisine bağlanan alt birimlerin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
 2. b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak,
 3. c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle,

Sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 10- (1)Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriuygulanır.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 11- (1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütler Müdür ve Başkan tarafından giderilir.

Yürürlük

MADDE 12-(1)Bu Yönetmelik 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Arsuz Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktansonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13-(1)Bu Yönetmelik hükümlerini Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, ve Belediye Başkanı yürütür.

Kurumsal